Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3256. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 9639.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o plačah direktorjev v javnem sektorju 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa plačne razrede, razpone plačnih razredov, kriterije ter metodologijo za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov (v nadaljnjem besedilu: direktor) pri proračunskih uporabnikih, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki), v plačne razrede.
(2) Kot delovna mesta direktorjev se štejejo tudi delovna mesta rektorjev, dekanov, predsednikov, ki niso funkcionarji, direktorjev vladnih služb, generalnih direktorjev in direktorjev organov v sestavi, načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalnih direktorjev direktoratov, glavnih inšpektorjev, generalnih sekretarjev oziroma sekretarjev državnih organov, ki niso funkcionarji, načelnikov upravnih enot, direktorjev oziroma tajnikov občinskih uprav in strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij.
(3) Delovna mesta tajnikov se nanašajo na glavne tajnike univerz.
(4) Ta uredba se uporablja tudi za vršilce dolžnosti direktorjev, namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave.
II. UVRSTITEV DELOVNIH MEST DIREKTORJEV V PLAČNE RAZREDE 
2. člen 
(uvrstitev v plačne razrede) 
(1) Delovna mesta direktorjev se uvrščajo v plačne razrede z neposredno uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred v prilogi I, ki je sestavni del te uredbe, ali znotraj razponov plačnih razredov, določenih v prilogah II in III, ki sta sestavna dela te uredbe.
(2) Delovna mesta direktorjev se uvrstijo v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov na podlagi kriterijev oziroma seštevka vrednosti kriterijev iz priloge IV, ki je sestavni del te uredbe, ter metodologije, določene v 5. členu te uredbe.
(3) Plačni razred za delovna mesta strokovnih direktorjev, strokovnih vodij, namestnikov direktorjev, članov uprave in pomočnikov direktorjev določi organ upravljanja na predlog direktorja oziroma predstojnika tako, da se:
– delovna mesta strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij uvrstijo za najmanj en plačni razred nižje kot delovna mesta direktorjev;
– delovna mesta namestnikov direktorjev in članov uprave uvrstijo za najmanj dva plačna razreda nižje kot delovna mesta direktorjev;
– delovna mesta pomočnikov direktorjev uvrstijo za najmanj pet plačnih razredov nižje kot delovna mesta direktorjev.
3. člen 
(organ, pristojen za uvrščanje) 
(1) Delovna mesta direktorjev iz prilog I, II in III te uredbe uvrsti v plačni razred vlada, pristojni minister ali pristojni organ v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Pristojni organ lokalnih skupnosti za uvrščanje delovnih mest direktorjev pri proračunskih uporabnikih, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, je župan.
(2) Pristojni minister izda soglasje k plačnemu razredu za določitev osnovne plače ravnatelja in direktorja pri proračunskih uporabnikih, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, in se plače financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, ki ga predpiše župan, najpozneje v 30 dneh po prejemu vloge za izdajo soglasja za določitev osnovne plače direktorja, s priloženimi vrednostmi kriteriji in predlogom uvrstitve v plačni razred. Če pristojni minister soglasja ne izda v 30 dneh od prejema vloge oziroma njegove izdaje ne zavrne, se šteje, da je soglasje dano.
(3) Delovna mesta direktorjev v državni upravi in lokalni skupnosti uvrsti v plačni razred minister, pristojen za javno upravo.
(4) Delovna mesta dekanov in direktorjev članic univerze oziroma drugih članic univerze, dekanov oziroma direktorjev samostojnih visokošolskih zavodov uvrsti v plačne razrede minister, pristojen za visoko šolstvo.
(5) Delovna mesta direktorjev v pravosodnih organih, ki se urejajo s to uredbo, uvrsti v plačni razred minister, pristojen za pravosodje, na predlog Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali Vrhovnega državnega tožilstva.
4. člen 
(kriteriji za uvrstitev) 
Kriteriji za uvrstitev delovnih mest direktorjev iz prilog II in III te uredbe v plačne razrede se upoštevajo po posameznih dejavnostih, kot je določeno v prilogi IV te uredbe.
5. člen 
(metodologija za uvrščanje delovnih mest direktorjev znotraj razponov v plačne razrede) 
(1) Delovna mesta direktorjev se znotraj razponov plačnih razredov iz prilog II in III te uredbe uvrstijo v plačne razrede tako, da se seštejejo vrednosti posameznih kriterijev iz priloge IV te uredbe, ki veljajo za delovno mesto direktorja pri posameznem tipu osebe javnega prava.
(2) Vrednosti kriterijev iz priloge IV te uredbe se preverijo ob nastopu mandata direktorja z upoštevanjem vrednosti kriterijev, veljavnih na prvi dan preteklega meseca pred nastopom mandata.
(3) Spremembe vrednosti kriterijev v času trajanja mandata na uvrstitev direktorja v plačni razred nimajo vpliva.
6. člen 
(posredovanje uvrstitev) 
Nove uvrstitve iz priloge II te uredbe in soglasja pristojnih ministrov za uvrstitve iz priloge III te uredbe ministrstva v vednost posredujejo tudi ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju.
7. člen 
(del plače za redno delovno uspešnost) 
(1) Direktorjem v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava se del plače za redno delovno uspešnost v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu. Direktorjem v državnih organih, drugih državnih organih, upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti se redna delovna uspešnost izplačuje v rokih, ki veljajo za ostale javne uslužbence, razen načelnikom upravnih enot, ki se jim delovna uspešnost izplačuje enkrat letno do konca julija.
(2) Direktorjem iz prejšnjega odstavka pripada redna delovna uspešnost v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor. Redna delovna uspešnost se jim lahko določi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s kolektivno pogodb za javni sektor, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev, in pod pogojem, da so sredstva za ta namen zagotovljena. Skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev v državnih organih nad zagotovljenim v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor določi vlada. Za uprave lokalnih skupnosti skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev nad zagotovljenim v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor določi občinski svet. Za uprave pravosodnih organov skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev nad zagotovljenim v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor določi vlada na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodnem predlogu predstojnika pravosodnega organa.
(3) Organ, pristojen za imenovanje direktorja, mora pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja. V primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, mora biti podano tudi soglasje pristojnega ministra. V primeru oseb javnega prava, katerih direktorje imenuje pristojni minister, minister v imenu ustanovitelja izda sklep o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost in soglasje vlade ni potrebno.
(4) Ustanovitelj oziroma pristojni minister izda soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost najpozneje v 30 dneh po prejemu vloge za izdajo soglasja. Če ustanovitelj oziroma pristojni minister soglasja v 30 dneh od prejema popolne vloge ne izda oziroma njegove izdaje ne zavrne, se šteje, da je soglasje dano.
(5) Vloga za izdajo soglasja mora vsebovati poslovno poročilo in utemeljitev izplačila dela plače za delovno uspešnost na podlagi meril, določenih s pravilnikom pristojnega ministra.
(6) Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se izplačuje v skladu z uredbo, ki ureja delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
(prva uvrstitev) 
Prva uvrstitev direktorjev v skladu s to uredbo se izvede 1. januarja 2018, pri čemer se vrednosti kriterijev preverjajo glede na stanje 1. novembra 2017.
9. člen 
(uskladitev aktov) 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter akti o uvrstitvah delovnih mest direktorjev v plačne razrede iz 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) se s to uredbo uskladijo najpozneje v 30 dneh od uveljavitve te uredbe, uvrstitve pa začnejo veljati 1. januarja 2018.
10. člen 
(ohranitev plačnega razreda) 
Direktorjem, ki bi bili na podlagi 8. člena te uredbe uvrščeni v nižji plačni razred od plačnega razreda, v katerega so uvrščeni na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16 in 15/17), se uvrstitev v plačni razred do poteka mandata ne spremeni.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16 in 15/17), ki pa se uporablja do začetka uporabe te uredbe.
12. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 00714-28/2017
Ljubljana, dne 30. novembra 2017
EVA 2015-3130-0055
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti