Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3254. Uredba o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena, stran 9605.

  
Na podlagi četrtega odstavka 158. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pogoje za:
– dodelitev pomoči za tekoče poslovanje obratovalcu letališča državnega pomena s povprečnim letnim potniškim prometom do 200.000 potnikov v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU),
– dodelitev pomoči za tekoče poslovanje obratovalcu letališča državnega pomena s povprečnim letnim potniškim prometom nad 200.000 potnikov v skladu s Smernicami o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (UL C št. 99 z dne 4. 4. 2014, str. 3; v nadaljnjem besedilu: smernice),
– dodelitev pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization pomeni dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo;
2. razumen dobiček predstavlja stopnja donosa kapitala, ki ne presega menjalne obrestne mere in premije 100 baznih točk.
3. člen 
(viri financiranja) 
(1) Obratovanje javnega letališča se praviloma zagotavlja v tržnih pogojih. Obratovalec letališča državnega pomena (v nadaljnjem besedilu: obratovalec letališča) se financira s prihodki od prodanih storitev, ki jih izvaja v okviru svojih dejavnosti.
(2) Obratovanje javnega letališča se lahko financira tudi iz proračunskih sredstev, če prihodki obratovalca letališča ne zadoščajo za pokrivanje stroškov, ki nastanejo zaradi obveznosti izvajanja obveznih letaliških služb v skladu z zakonom, ki ureja letalstvo. Pri tem stroški obratovanja letališča pomenijo osnovne stroške letališča z vidika zagotavljanja letaliških storitev, vključno s stroškovnimi kategorijami, kot so stroški za zaposlene, pogodbene storitve, komunikacije, odpadke, energijo, vzdrževanje, najem in upravljanje itd., vendar ne vključujejo stroškov investicijskega vzdrževanja, podpore za trženje niti vseh drugih spodbud, ki jih letalskim prevoznikom dodeli letališče.
4. člen 
(dodelitev pomoči za tekoče poslovanje za letališča s povprečnim letnim potniškim prometom do 200.000 potnikov) 
(1) Proračunska sredstva iz drugega odstavka prejšnjega člena se obratovalcu letališča s povprečnim letnim potniškim prometom do 200.000 potnikov dodelijo v skladu s 56.a členom Uredbe 651/2014/EU kot pomoč za tekoče poslovanje letališča, če povprečni letni potniški promet ne presega 200.000 potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena.
(2) Pomoč za tekoče poslovanje se dodeli za pokritje poslovne izgube, ki pomeni izgubo iz poslovanja letališča, znižano na sedanjo vrednost z uporabo stroškov kapitala, oziroma primanjkljaj (po neto sedanji vrednosti) med letališkimi prihodki in stroški poslovanja letališča.
(3) Pomoč za tekoče poslovanje se dodeli za obdobje do 31. decembra 2020, če je iz poslovnega načrta razvidno, da bo obratovalec letališča po prejemu pomoči sam sposoben pokriti stroške poslovanja po letu 2020.
(4) Znesek pomoči za tekoče poslovanje je določen na podlagi predvidene poslovne izgube, pri čemer pomoč ne presega zneska, nujnega za kritje poslovnih izgub in razumnega dobička v zadevnem obdobju. Pomoč se dodeli v obliki vnaprej določenih periodičnih obrokov, ki se v obdobju, za katerega je pomoč dodeljena, ne povečajo.
(5) Pomoč za tekoče poslovanje se ne izplača za katero koli koledarsko leto, v katerem letni potniški promet letališča preseže 200.000 potnikov, v skladu s sedemnajstim odstavkom 56.a člena Uredbe 651/2014/EU.
5. člen 
(dodelitev pomoči za tekoče poslovanje za letališča s povprečnim letnim potniškim prometom nad 200.000 potnikov) 
(1) Proračunska sredstva iz drugega odstavka 3. člena te uredbe se obratovalcu letališča s povprečnim letnim potniškim prometom nad 200.000 potnikov dodelijo v skladu s točko 5.1.2 smernic kot pomoč za tekoče poslovanje letališča, če letni potniški promet presega 200.000 potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena.
(2) Pomoč se lahko dodeli za pokritje pričakovane vrzeli v financiranju poslovanja, ki pomeni izgube iz poslovanja letališča, znižane na njihovo sedanjo vrednost z uporabo stroškov kapitala, oziroma primanjkljaj (po neto sedanji vrednosti) med letališkimi prihodki in stroški poslovanja letališča.
(3) Pomoč se lahko dodeli za obdobje do 4. aprila 2024, če je iz poslovnega načrta razvidno, da bo najpozneje po letu 2024 obratovalec letališča sam sposoben pokriti vse stroške poslovanja.
(4) Znesek pomoči se določi kot fiksni znesek, ki predstavlja pričakovano vrzel v financiranju poslovanja, določeno na podlagi predhodnega poslovnega načrta. Za obdobje do leta 2019 lahko znaša najvišji znesek pomoči do 80 % prvotne vrzeli v financiranju poslovanja letališča. Po letu 2019 lahko znaša najvišji znesek pomoči do 50 % prvotne vrzeli v financiranju poslovanja letališča.
(5) Pomoč se lahko dodeli samo po predhodni odobritvi Evropske komisije.
6. člen 
(prepoved kumuliranja) 
Pomoč za tekoče poslovanje po tej uredbi se ne sme kumulirati z drugimi državnimi pomočmi in pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bili s takšnim kumuliranjem pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnosti pomoči, ki so določene v Uredbi 1407/2013/EU, Uredbi 651/2014/EU ali smernicah.
7. člen 
(vloga za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje) 
(1) Obratovalec letališča vloži vlogo za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje letališča iz 4. in 5. člena te uredbe pri ministrstvu, pristojnem za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Vloga za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje letališča iz 4. člena te uredbe vsebuje predlog poslovnega načrta družbe za obdobje od leta 2017 do leta 2020, v katerega obratovalec letališča vključi informacije o prometu in napovedih prometa, stroških in napovedih stroškov ter finančne podatke v zvezi s stopnjo donosnosti in denarnimi tokovi (sklic na metodologije, ki jih dokazljivo uporablja obratovalec letališča, npr. uporaba metod za ocenjevanje neto sedanje vrednosti naložbe, interne stopnje donosnosti in povprečnega donosa na vloženi kapital), iz katerega je razvidna tudi izguba pri poslovanju letališča.
(3) Vloga za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje letališča iz 5. člena te uredbe vsebuje predlog poslovnega načrta družbe za obdobje od leta 2016 do leta 2019 in predlog poslovnega načrta družbe za obdobje od leta 2020 do leta 2024, v katera obratovalec letališča vključi informacije o prometu in napovedih prometa, stroških in napovedih stroškov ter finančne podatke v zvezi s stopnjo donosnosti in denarnimi tokovi (sklic na metodologije, ki jih dokazljivo uporablja obratovalec letališča, npr. uporaba metod za ocenjevanje neto sedanje vrednosti naložbe, interne stopnje donosnosti in povprečnega donosa na vloženi kapital).
(4) Vlogi obratovalec letališča priloži:
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za tekoče poslovanje, pomočeh de minimis in drugih pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisno izjavo, s katero zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči ne bo presežena zgornja meja pomoči in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena te uredbe.
8. člen 
(pogoji za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje) 
(1) Obratovalcu letališča se lahko dodeli pomoč za tekoče poslovanje iz 4. člena te uredbe, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima za izvajanje dejavnosti veljavno obratovalno dovoljenje, pridobljeno skladno z določili zakona, ki ureja letalstvo,
– da svojo dejavnost izvaja na javnem letališču državnega pomena s povprečnim letnim potniškim prometom do 200.000 potnikov,
– da ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodnega sklepa Evropske Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– da ni podjetje v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU,
– da ni naslovnik neporavnanega naloga za vračilo preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance,
– da ima na dan vložitve vloge poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov,
– da redno izplačuje plače,
– da je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let do dneva vložitve vloge,
– da je letališče odprto za vse morebitne uporabnike,
– da pomoč ni namenjena za premestitev obstoječih letališč ali vzpostavitev novega potniškega letališča, vključno s pretvorbo obstoječega letališča v potniško letališče,
– da povprečni letni tovorni promet ne presega 200.000 ton v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena, in se ne pričakuje, da bo letališče z uporabo pomoči povečalo svoj povprečni letni tovorni promet nad 200.000 ton v dveh finančnih letih po dodelitvi pomoči.
(2) Obratovalcu letališča se lahko dodeli pomoč za tekoče poslovanje iz 5. člena te uredbe, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima za izvajanje dejavnosti veljavno obratovalno dovoljenje, pridobljeno skladno z določili zakona, ki ureja letalstvo,
– da svojo dejavnost izvaja na javnem letališču državnega pomena s povprečnim letnim potniškim prometom nad 200.000 potnikov,
– da ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodnega sklepa Evropske Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– da ni podjetje v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU,
– da ni naslovnik neporavnanega naloga za vračilo preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance,
– da ima na dan vložitve vloge poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov,
– da redno izplačuje plače,
– da je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let do dneva vložitve vloge,
– da je letališče odprto za vse morebitne uporabnike.
9. člen 
(dodelitev pomoči de minimis)
Do dodelitve pomoči za tekoče poslovanje iz 4. in 5. člena te uredbe se lahko obratovalcu letališča za izvajanje storitev po tej uredbi dodeli pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
10. člen 
(vloga za dodelitev pomoči de minimis)
(1) Obratovalec letališča vloži vlogo za dodelitev pomoči de minimis pri ministrstvu.
(2) Vlogi mora obratovalec letališča priložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejel na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh letih in tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisno izjavo, s katero zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
11. člen 
(pogoji za dodelitev pomoči de minimis in pogodba o pomoči de minimis)
(1) Pomoč de minimis se lahko dodeli pod naslednjimi pogoji:
– delež kapitala v virih sredstev je 15 % nižji kot v primerljivih družbah,
– EBITDA vrednost je enaka 0 ali manjša,
– dobičkonosnost sredstev je nizka,
– likvidnost je enaka 1 ali manjša.
(2) Ministrstvo z obratovalcem letališča na podlagi izpolnjenih pogojev iz prejšnjega odstavka sklene pogodbo o pomoči de minimis, kadar je višina vsaj dveh pogojev iz prejšnjega odstavka enaka ali nižja od vrednosti, določenih s to uredbo.
(3) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne presega 200.000 eurov v zadnjih treh proračunskih letih, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije.
12. člen 
(pogodba o dodelitvi pomoči za tekoče poslovanje) 
Ministrstvo z obratovalcem letališča, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev pomoči, sklene pogodbo o dodelitvi pomoči za tekoče poslovanje z namenom izvajanja storitev, povezanih z obratovanjem javnega letališča državnega pomena, s katero se uredijo medsebojna razmerja.
13. člen 
(nakazilo pomoči obratovalcu letališča) 
(1) Ministrstvo izplača obratovalcu letališča letni znesek pomoči, določen kot fiksni znesek, ki zajema pričakovano poslovno izgubo, do 31. marca tekočega leta.
(2) Sredstva iz tega člena se zagotavljajo s proračunskih postavk ministrstva.
14. člen 
(poročilo o porabi pomoči) 
(1) Obratovalec letališča mora ministrstvu posredovati:
– poročilo o porabi pomoči ob koncu poslovnega leta in
– revidirano letno poročilo, s katerim dokazuje, da so letni računovodski izkazi resničen in pošten prikaz računovodskega poročanja, najpozneje do 30. aprila za preteklo poslovno leto.
(2) Obratovalec letališča mora ministrstvu omogočiti vsakokratni pregled finančnega poslovanja.
15. člen 
(nadzor nad porabo pomoči) 
(1) Nadzor nad porabo pomoči izvaja ministrstvo, kar se podrobneje določi v pogodbi iz drugega odstavka 11. člena in 12. člena te uredbe.
(2) Ministrstvo lahko za nadzor izbere neodvisnega revizorja, ki opravi nadzor v imenu ministrstva za račun obratovalca letališča.
(3) Obratovalec letališča mora pri nadzoru predložiti podatke, iz katerih je razvidno ločeno računovodstvo.
(4) Če se pri nadzoru ugotovijo kršitve, mora obratovalec letališča najpozneje v treh mesecih odpraviti napake.
16. člen 
(vračilo pomoči za tekoče poslovanje zaradi ugotovljenih nepravilnosti) 
(1) Če ministrstvo na podlagi poročila o porabi pomoči in revidiranega letnega poročila iz 14. člena te uredbe ugotovi, da obratovalec letališča pomoči ni porabil v skladu z določbami 4. oziroma 5. člena te uredbe in sklenjeno pogodbo, je dolžan vrniti sorazmerni del za to prejetih sredstev skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva ugotovljenih nepravilnosti do dneva vrnitve v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo). Sredstva je dolžan vrniti najpozneje v petnajstih dneh od prejema pisne zahteve, ki jo poda ministrstvo.
(2) Če je iz revidiranega letnega poročila razvidno, da je poslovna izguba kumulativno manjša, kot je bila predvidena v poslovnem načrtu, na podlagi katerega je bila pomoč dodeljena, mora obratovalec letališča vrniti razliko skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Sredstva je dolžan vrniti najpozneje v petnajstih dneh od prejema pisne zahteve, ki jo poda ministrstvo.
17. člen 
(razlogi za predčasno prenehanje pogodbe) 
(1) Pogodba iz drugega odstavka 11. člena in 12. člena te uredbe predčasno preneha:
– če je proti obratovalcu letališča uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, ali je obratovalec letališča prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– če se po sklenitvi pogodbe ugotovi, da je obratovalec letališča dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na dodelitev pomoči,
– če obratovalec letališča izvede kakršnekoli statusne spremembe brez soglasja ministrstva.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora obratovalec letališča Republiki Sloveniji vrniti vso dodeljeno državno pomoč ali pomoč de minimis skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi v skladu z določbami prejšnjega člena.
18. člen 
(izplačilo pomoči za tekoče poslovanje za leto 2017) 
Ne glede na prvi odstavek 13. člena te uredbe se pomoč za tekoče poslovanje za leto 2017 izplača do 31. decembra 2017.
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o pogojih in merilih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena (Uradni list RS, št. 52/16).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-27/2017
Ljubljana, dne 30. novembra 2017
EVA 2017-2430-0056
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik