Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3246. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017, stran 9599.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17, 17/17 in 32/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
27.788.171
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.219.392
70 DAVČNI PRIHODKI
18.172.810
700 Davki na dohodek in dobiček
15.334.810
703 Davki na premoženje
2.455.000
704 Domači davki na blago in storitve
383.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
3.046.582
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.422.840
711 Takse in pristojbine
20.000
712 Globe in druge denarne kazni
100.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
79.250
714 Drugi nedavčni prihodki
424.492
72 KAPITALSKI PRIHODKI
51.940
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
1.940
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
50.000
73 PREJETE DONACIJE
2.520
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.520
74 TRANSFERNI PRIHODKI
6.514.319
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.738.627
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
4.775.692
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
29.020.930
40 TEKOČI ODHODKI
9.043.435
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.684.100
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
266.900
402 Izdatki za blago in storitve
4.270.335
403 Plačila domačih obresti
30.000
409 Rezerve
2.792.100
41 TEKOČI TRANSFERI
10.891.747
410 Subvencije
181.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
6.291.801
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam
1.049.345
413 Drugi tekoči domači transferi
3.369.601
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
8.132.099
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.132.099
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
953.649
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
330.974
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
622.675
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.232.759
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
91.500
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
91.500
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
91.500
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–91.500
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
889.000
55 ODPLAČILA DOLGA
889.000
550 Odplačila domačega dolga
889.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.213.259
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-889.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.232.759
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.213.259
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V petem odstavku 9. člena se znesek »7.800.000 €« nadomesti z zneskom »2.050.000 €«.
3. člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se v letu 2017 ne sme dodatno zadolžiti.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 410-0057/2016
Kamnik, dne 29. novembra 2017
 
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.