Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3242. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žiri, stran 9592.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 4. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) in 54. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17) je Nadzorni odbor Občine Žiri na 5. seji dne 9. 11. 2017 sprejel
P O S L O V N I K 
Nadzornega odbora Občine Žiri 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način dela nadzornega odbora ter status članov odbora kot organa občine.
2. člen 
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen in vezan na ustavo ter republiško in lokalno (občinsko) zakonodajo. Na slednji temelji tudi razmerje do drugih občinskih organov, to je občinskega sveta in župana.
3. člen 
Delo nadzornega odbora je javno in v skladu s tem poslovnikom. Po predhodni presoji nadzorni odbor lahko javnost izključi.
4. člen 
Nadzorni odbor dela na sejah, katere se sklicujejo med 10. januarjem in 15. julijem ter 10. septembrom in 20. decembrom; zaradi nujnih primerov pa tudi na izrednih sejah izven tega časa. Zaključni račun za leto mora biti pregledan do 1. aprila naslednjega leta.
5. člen 
Ni mogoče razrešiti nadzornega odbora ali njegovega člana zaradi mnenja, podanega v času opravljanja funkcije člana nadzornega odbora ter pri delu in odločanju nadzornega odbora.
6. člen 
Sedež nadzornega odbora je v Žireh, Loška cesta 1.
Nadzorni odbor ima svoj žig, kateri ima na sredini grb Občine Žiri, nad grbom krožni napis »OBČINA ŽIRI« in pod grbom napis »NADZORNI ODBOR«.
7. člen 
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ga izmed članov izvoli nadzorni odbor.
II. IMENOVANJE IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA 
8. člen 
Nadzorni odbor ima 3 člane: predsednika in 2 člana.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet za dobo 4 let izmed občanov z omejitvijo, da to ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
9. člen 
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
10. člen 
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
11. člen 
Člane nadzornega odbora razrešuje občinski svet na predlog nadzornega odbora. Razlogi za razrešitev so:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana nadzornega odbora,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana nadzornega odbora,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana nadzornega odbora.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.
12. člen 
Vsak član nadzornega odbora ima pravico odstopiti.
13. člen 
Člani nadzornega odbora imajo pravico do enake sejnine kot je določena s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA 
14. člen 
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
IV. POSTOPEK NADZORA IN NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA 
1. Postopek
15. člen 
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po tem poslovniku in predpisih, ki urejajo javne finance v občini. Stranka v postopku je uporabnik sredstev občinskih financ (nadzorovana stranka).
16. člen 
Postopke nadzora si nadzorni odbor določi z letnim programom nadzora tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki (občinskih) proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.
17. člen 
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora, pooblaščeni na osnovi sklepa o izvedbi nadzora.
Sklep mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).
18. člen 
Nadzorni odbor od nadzorovane stranke sme in mora:
– zahtevati potrebna obvestila in poročila,
– zahtevati poslovno dokumentacijo,
– opraviti pregled poslovne dokumentacije.
19. člen 
Nadzorovana stranka mora v predpisanem času dostaviti nadzornemu odboru kopije zahtevanih dokumentov oziroma, če se nadzorni odbor tako odloči, tudi omogočiti nemoten pregled dokumentacije in sredstev v prostorih stranke, sodelovati v postopku nadzora, odgovarjati na ugotovitve in dajati pojasnila.
20. člen 
Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in sredstev do take mere, da se ugotovijo zadostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega nadzora.
21. člen 
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.
22. člen 
O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova za izdelavo predloga poročila.
V skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine vsebuje osnutek poročila naslednje sestavine:
1. naslov,
2. kratek povzetek,
3. osnovne podatke o nadzoru
– ime nadzornega odbora,
– ime organa, v katerem se opravlja nadzor,
– kaj se nadzoruje,
– datum nadzora,
4. uvod,
5. ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
23. člen 
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke in druge merodajne listine ter zapisnik, predlog poročila, ter ugovor in dokončno poročilo.
24. člen 
Predlog poročila obravnava in sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani stranki.
Stranka lahko v roku 15 dni od dneva prejema predloga poročila pri nadzornem odboru vloži pisni ugovor, o katerem le-ta odloči.
25. člen 
Če je ugovor zavrnjen, sprejme nadzorni odbor dokončno poročilo. Če pa je ugovoru ugodeno delno ali v celoti, nadzorni odbor o razveljavljenem delu ponovi postopek nadzora.
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno. Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge.
26. člen 
Če se nadzor nanaša na finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (računovodskih izkazov), nadzorni odbor v poročilu o predmetu nadzora lahko poda mnenje, ki je lahko pozitivno brez pridržkov, pozitivno s pridržkom ali negativno. Mnenje s pridržkom in negativno mnenje morata biti obrazložena.
27. člen 
Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo porabo proračunskih sredstev v bodoče.
28. člen 
Nadzorni odbor v teku postopka opozori nadzorovano stranko, da opravi morebitna proti pravna dejanja in ravnanja.
Če nadzirana stranka opozorila ne upošteva, se to navede v poročilu.
29. člen 
Predsednik nadzornega odbora predloži dokončno poročilo nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču. V primeru suma kaznivega dejanja ali prekrška pa vloži tudi predlog za pregon pristojnim organom.
30. člen 
Nadzorni odbor je dolžan pri svojem delu varovati tajne podatke nadzorovane stranke.
31. člen 
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
32. člen 
Strokovno pomoč pri delu nadzornega odbora zagotavlja občinska uprava s svojimi ali zunanjimi strokovnjaki.
2. Način dela
33. člen 
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah, katere sklicuje predsednik nadzornega odbora:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo večine članov odbora.
34. člen 
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo nadzornega odbora.
V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za izredni sklic in praviloma priloženo gradivo, o katerem naj se odloča.
35. člen 
Če predsednik po prejemu zahteve ne skliče v 20 dneh redne in v 5 dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče vlagatelj zahteve s podpisom še 1 člana nadzornega odbora.
36. člen 
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradivom 7 dni pred sejo pošlje članom odbora.
Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbora, pa mora gradivo poslati predsedniku vsaj 15 dni pred sejo.
37. člen 
Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.
38. člen 
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
39. člen 
Na seji nadzornega odbora so lahko prisotne tudi druge osebe, če so povabljene.
3. Potek seje
40. člen 
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora.
Zabeležijo se opravičeno odsotni, neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb.
41. člen 
Za tem je na vrsti sprejem dnevnega reda, v katerem se lahko spremeni vrstni red, umaknejo predlogi ali predlaga razširitev dnevnega reda.
Dnevni red v celoti da predsednik na glasovanje.
42. člen 
Nato se preide k sprejemanju zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni pripomb, ali pa je bil sprejet po dopolnilih.
43. člen 
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk. Na začetku vsake točke dnevnega reda predlagatelj lahko poda obrazložitev.
44. člen 
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h kateri se člani prijavljajo z dvigom rok.
Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik na to opomni oziroma mu po neuspešnem opominu vzame besedo.
O ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor.
45. člen 
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.
Če so za razpravo potrebni nadaljnji materiali, se razprava nadaljuje po pridobitvi le-teh.
46. člen 
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:
– seja ni več sklepčna (seja je sklepčna, če sta prisotna vsaj dva člana odbora),
– je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
– tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončana zadeva se preloži na eno od prihodnjih sej.
Seja se zaključi, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
47. člen 
Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.
O morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji.
Predsednik prekine sejo odbora, če reda na njej ni mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.
4. Odločanje
48. člen 
Nadzorni odbor veljavno odloča z večino glasov vseh članov. Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje.
Glasovanje je javno ali tajno.
Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu.
Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje o vrstnem redu formulacije predlogov. Čim je nek predlog sprejet, je glasovanje končano.
49. člen 
Nadzorni odbor lahko sklene, da se odloča s tajnim glasovanjem.
Za vsako glasovanje se pripravi enako velike glasovnice z žigom nadzornega odbora in vpisanima besedama »za« (na desni strani), »proti« (na levi strani); obkroži se le ena izmed teh besed.
Tajno glasovanje izvedeta tajnik in predsednik odbora. Slednji tudi objavi rezultat glasovanja.
Predsednik in tajnik podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja.
5. Zapisnik
50. člen 
O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik. K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji. Zapisnik na osnovi dogovora med člani nadzornega odbora piše eden od članov nadzornega odbora oziroma tajnik, če ga odbor ima.
51. člen 
Člani odbora prejmejo predlog zapisnika v 10 dneh po opravljeni seji.
na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in zapisnikar.
52. člen 
Z gradivom zaupne narave se ravna po ustreznem aktu občinskega sveta.
53. člen 
Gradivo nadzornega odbora se hrani v arhivu občinskega sveta.
V. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA 
54. člen 
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
55. člen 
Pri delu nadzornega odbora se smiselno uporabljajo določbe Statuta Občine Žiri in Poslovnika občinskega sveta Občine Žiri.
56. člen 
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik nadzornega odbora Občine Žiri št. 032-1/2011 z dne 31. 7. 2001.
Št. 007-0007/2017-2
Žiri, dne 9. novembra 2017
Predsednik nadzornega odbora 
Mitja Kozamernik l.r.