Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Žalec, stran 9566.

  
Na podlagi Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16), Odloka o turistični taksi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 134/04) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na redni 21. seji dne 23. novembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Žalec 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o turistični taksi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 134/04), v nadaljevanju odlok.
2. člen 
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se glasi:
»Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne poročati podatke o gostih skladno s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.«
3. člen 
Spremeni se VI. poglavje odloka, tako da se glasi:
»VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« 
4. člen 
V odloku se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»Do začetka poročanja podatkov za namen obračuna in plačila turistične takse skladno s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča, so osebe iz 4. člena tega odloka dolžne do 25. dne v mesecu za pretekli mesec Občini Žalec predložiti mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.«
5. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 423-05-0001/2017
Žalec, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.