Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3235. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kulturni center Trebnje, stran 9559.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 21. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kulturni center Trebnje 
I. 
V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kulturni center Trebnje se drugi odstavek 2. člena (območje urejanja) dopolni, tako da se glasi:
»V območje urejanja so vključena zemljišča in deli zemljišč s parc. št.: 183/2, 184, 185, 186/3, 193, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 201/1, 202/1, 202/2, 203/1, 204/1, 204/2, 206/1, 206/2, 206/3, 207, 208, 209/1, 210, 211, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 222/1, 225, 226/1, 226/2, 227, 228/4, 228/3, 230, 231/2, 231/3, 232, 233, 259, 360/5, 360/6, 360/7, 348/1, 356, 357, 358, 359, 369/33, vse k.o. 1422 – Trebnje.«
II. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Trebnje.
Št. 007-20/2017-2
Trebnje, dne 21. novembra 2017
 
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.