Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje, stran 9558.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 26. redni seji dne 22. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje 
1. člen 
V Odloku o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje (Uradni list RS, št. 90/15) se v 1. členu črta besedilo »v nadaljevanju »program opremljanja«.« in namesto tega nadomesti z »in spremembe in dopolnitve Programa opremljanja, ki ga je izdelalo podjetje Espri d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto, pod št. 64/2017 v juniju 2017, v nadaljevanju: »program opremljanja.«.
2. člen 
V 6. členu se črta besedilo prvega odstavka in na istem mestu nadomesti z: »Obračunska območja programa opremljanja so štiri in obsegajo štiri ureditvene enote, ki skupaj obsegajo celotno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta “za Industrijsko cono Trebnje” (Uradni list RS, št. 14/13). Obračunska območja so enaka za vsako od štirih vrst nove in obstoječe komunalne opreme posebej. Podrobnejša opredelitev je razvidna iz grafične priloge programa opremljanja.«.
3. člen 
Besedilo 7. člena se v celoti črta in nadomesti z:
»7. člen 
(1) Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme znašajo 1.687.673 EUR in temeljijo na projektantskem popisu del.
(2) Obračunski stroški so glede na skupne stroške znižani za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in nepovratni vložek proračuna Občine Trebnje in znašajo 206.047 EUR.
Tabela 1a: Skupni stroški nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih v EUR
Komunalna oprema
P1
P2
P3
P4
Skupaj
1. Cesta z JR
390.236
208.511
294.357
54.516
947.620
2. Fekalna kanalizacija
134.820
30.404
42.922
7.949
216.095
3. Meteorna kanalizacija
229.897
49.067
69.269
12.828
361.062
4. Vodovod
53.200
41.036
57.932
10.729
162.897
Skupaj
808.153
329.019
464.480
86.022
1.687.673
 
Tabela 1b: Obračunski stroški nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih v EUR
Komunalna oprema
P1
P2
P3
P4
Skupaj
1. Cesta z JR
0
46.623
65.818
12.190
124.631
2. Fekalna kanalizacija
0
8.284
11.695
2.166
22.145
3. Meteorna kanalizacija
0
10.964
15.477
2.866
29.307
4. Vodovod
0
11.209
15.824
2.931
29.964
Skupaj
0
77.080
108.814
20.153
206.047
«. 
4. člen 
Besedilo 8. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»8. člen 
(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 7. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskih območjih, se razberejo iz tabele:
Tabela 2a: Obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih
Komunalna oprema
za območje P1
za območja P2, P3 in P4
Cp(ij) (EUR/m2)
Ct(ij) (EUR/m2)
Cp(ij) (EUR/m2)
Ct(ij) (EUR/m2)
1. Cesta z JR
0
0
2,088
6,336
2. Fekalna kanalizacija
0
0
0,371
1,127
3. Meteorna kanalizacija
0
0
0,491
1,490
4. Vodovod
0
0
0,502
1,520
Skupaj
0
0
3,452
10,473
(2) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, na katero se komunalna oprema iz območja industrijske cone navezuje, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskih območjih, se razberejo iz tabele:
 
Tabela 2b: Obračunski stroški na enoto za obstoječo komunalno opremo po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih
za območja P1, P2, P3 in P4
Komunalna oprema
Cp(ij) (EUR/m2)
Ct(ij) (EUR/m2)
1. Cesta z JR
1,682
10,160
2. Fekalna kanalizacija
2,710
12,734
3. Meteorna kanalizacija
2,631
15,734
4. Vodovod
0,075
0,449
Skupaj
7,098
39,077
(3) Vsi navedeni obračunski stroški na enoto veljajo na datum junij 2017.«.
5. člen 
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
Okviren časovni načrt je sledeč:
Za območje P1:
– pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi
pridobljene
– izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije
izdelana
– gradnja komunalne opreme
v teku
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje
do 30. 9. 2017
Za območje P2:
– pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi
do konca l. 2018
– izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije
do konca l. 2018
– gradnja komunalne opreme
do konca l. 2018
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje
do konca l. 2018
Za območje P3:
– pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi
do konca l. 2019
– izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije
do konca l. 2019
– gradnja komunalne opreme
do konca l. 2019
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje
do konca l. 2019
Za območje P4:
– pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi
do konca l. 2019
– izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije
do konca l. 2019
– gradnja komunalne opreme
do konca l. 2019
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje
do konca l. 2019.«.
6. člen 
V 22. členu se ustrezno oštevilči prvi odstavek in doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določila Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/11, 91/12 in 110/13) se odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obračunskih območjih znotraj območja občinskega podrobnega prostorskega načrta “za Industrijsko cono Trebnje” izvaja samo po določilih in parametrih tega odloka.«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2017
Trebnje, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.