Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3232. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje, stran 9557.

  
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 26. redni seji dne 22. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97, 80/98, 69/99, 48/08 in 64/11)se v 1. členu doda nova – četrta alineja, ki se glasi:
»– Organizacijska enota – lokacija izvajanja pouka: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje), Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje.«
2. člen 
V 2. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V sestavo OŠ Trebnje sodijo:
– Podružnična šola Dobrnič, Dobrnič 2, 8211 Dobrnič,
– Podružnična šola Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška vas 21, 8210 Trebnje,
– Podružnična šola Šentlovrenc, Šentlovrenc 17, 8212 Velika Loka,
– Organizacijska enota – lokacija izvajanja pouka: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje), Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-17/2017
Trebnje, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.