Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3230. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Topliško vas, stran 9555.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je županja Občine Šmarješke Toplice sprejela
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Topliško vas 
1. člen
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se sprejme začetek postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Topliško vas (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) V Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (OPN) je za območje v bližini Term Krka Šmarješke Toplice, na območju med naseljema Šmarješke Toplice in Brezovica določena enota urejanja prostora (EUP) ŠMT- OPPNc, Topliška vas. V južnem delu EUP se nahajajo obstoječi počitniški in stanovanjski objekti, ki nimajo ustrezno urejenega statusa in katerega želijo lastniki že dlje časa urediti. V delu severnega, še nepozidanega dela EUP se je pojavil konkreten investicijski interes po gradnji stanovanjskih stavb.
(2) OPPN se izdela za območje investicijskih interesov. Zaradi celovite obravnave prostora se izdela strokovna podlaga za celotno EUP.
(3) Na območju namenske rabe CD – druge centralne dejavnosti se predvidi gradnja za potrebe centralnih dejavnosti in tudi stanovanjskih hiš, kot to dopušča OPN s podrobnejšimi prostorsko izvedbenimi pogoji na namenski rabi CD. Na južnem delu, kjer je določena namenska raba SP – počitniške hiše in kjer so pretežno že obstoječi objekti, se določijo merila in pogoji za gradnjo skladno z namensko rabo s pogoji za sanacijo. Določijo se robni pogoji. Uredi se infrastrukturna opremljenost območja.
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN na severu meji na javno pot JP 797801 Brezovica, na vzhodu deloma na regionalno cesto R3-667/1385 Zbure–Dolenje Kronovo, večji del na zahodu in južno na gozdne površine ter na severu na kmetijske površine.
(2) Območje zajema parc. št. *264, 914/4, 914/6, 943/2, 944/1, 944/3, 944/5, 971/4 k.o. Žaloviče v velikosti cca 5800 m2.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, investicijskih namer lastnikov na območju OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Izdela se strokovna podlaga za celotno območje EUP.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
Faza
Čas izdelave
Okvirni rok
Nosilec
1.
Sklep o začetku priprave OPPN in objava sklepa
11. 2017
izdelovalec, občina
2.
Izdelava zasnove območja EUP in osnutka OPPN za pridobitev smernic 
35 dni po objavi sklepa
11., 12. 2017
izdelovalec
3.
Pridobivanje smernic in odločbe CPVO
40 dni
12. 2017 in 1. 2018
izdelovalec
4.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
21 dni po pridobitvi smernic
1. 2017
izdelovalec
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN, obravnava na odborih OS in na seji OS 
44 dni
2., 3. 2017
občina, OS, izdelovalec
6.
Priprava in uskladitev stališč do predlogov in pripomb
7 dni po javni razgrnitvi
4. 2018
občina, izdelovalec
7.
Sprejem stališč, posredovanje stališč v objavo in seznanitev lastnikov s stališči do pripomb
7 dni 
4. 2018
občina
8.
Predlog OPPN 
7 dni po sprejemu stališč na OS
4. 2018
izdelovalec
9.
Pridobivanje in usklajevanje mnenj
40 dni
5. 2018
izdelovalec
10.
Usklajen predlog OPPN za sprejem
7 dni po prejemu mnenj
6. 2018
izdelovalec
11.
Priprava gradiva OPPN in sprejem na občinskem svetu
30 dni pred sejo OS
6. 2018
občina, izdelovalec
12.
Izdelava končnega dokumenta
14 dni po sprejemu na OS
7. 2018
izdelovalec
13. 
Objava odloka OPPN v Uradnem listu RS
7 dni po prejemu končnega akta
7. 2018
občina
(2) Predviden rok priprave je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora, oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN, od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej občinskega sveta.
(3) V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo naročnik zagotovil izdelavo Okoljskega poročila, postopek CPVO pa bo v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
(4) V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana, (obramba);
5. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto, (elektroenergetsko omrežje);
6. Komunala Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;, (občinske ceste, javna razsvetljava, vodovod, hidrantno omrežje, kanalizacija, odvoz smeti);
7. Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti);
8. Zavod za gozdove Slovenije Ljubljana, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto (gozdovi);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila, usmeritve in mnenja:
9. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celja – Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
Odločba o CPVO:
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska c.48, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
Pripravo OPPN financirajo lastniki zemljišč na območju OPPN.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Objavi se tudi na spletni strani Občine Šmarješke Toplice in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 350-0040/2017-3
Šmarješke Toplice, dne 24. novembra 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.