Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3229. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, stran 9555.

  
Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 20. seji dne 23. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 103/12 – uradno prečiščeno besedilo) v nadaljnjem besedilu: odlok.
2. člen 
Besedilo tretjega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»V zavodu so za izvajanje programa predšolske vzgoje po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizirane enote na različnih lokacijah. Notranja organizacija zavoda je določena s Statutom zavoda.«
Črta se peti odstavek.
3. člen 
Besedilo drugega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.«
4. člen 
V četrtem odstavku 6. člena se črta beseda »učencem«.
5. člen 
Besedilo drugega stavka tretjega odstavka 8. člena se spremeni tako, da glasi: »Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.«
6. člen 
Črta se drugi odstavek 10. člena.
7. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod opravlja javno službo na področju:
P85.100 Predšolska vzgoja
Druge dejavnosti, ki jih lahko zavod opravlja in služijo za izvajanje javne službe iz prejšnjega odstavka:
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
J58.110 Izdajanje knjig
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
I56.290 Druga oskrba z jedmi
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R93.110 Obratovanje športnih objektov
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
H49.320 Obratovanje taksijev.«
8. člen 
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da glasi:
»Enoto vrtca vodi vodja enote. Vodja enote je lahko vzgojitelj ali svetovalni delavec. Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
Vodjo enote imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote. Vodja enote opravlja naloge, določene z aktom o sistemizaciji oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«
9. člen 
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da glasi:
»Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo delavci, zaposleni skladno z zakonodajo in aktom o sistemizaciji delovnih mest v zavodu ter potrjeno sistemizacijo za posamezno šolsko leto s strani ustanovitelja.«
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0006/2017-5
Šmarje pri Jelšah, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti