Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3228. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017, stran 9554.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 28. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 28/17) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2017 je določen:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v evrih)
skupina/podskupine kontov
proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
15.676.826
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.334.623
70
DAVČNI PRIHODKI
11.953.924
700 Davki na dohodek in dobiček
10.927.078
703 Davki na premoženje
675.900
704 Domači davki na blago in storitve
345.946
706 Drugi davki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.380.699
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.569.278
711 Takse in pristojbine
11.000
712 Globe in druge denarne kazni
19.350
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
188.046
714 Drugi nedavčni prihodki
593.025
72
KAPITALSKI PRIHODKI
209.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
99.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
110.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.132.703
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
971.211
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
161.492
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.040.907
40
TEKOČI ODHODKI
4.528.867
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
836.924
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
132.338
402 Izdatki za blago in storitve
2.907.237
403 Plačila domačih obresti
56.046
409 Rezerve
596.322
41
TEKOČI TRANSFERI
7.013.201
410 Subvencije
598.732
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.926.843
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
414.217
413 Drugi tekoči domači transferi
2.073.409
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.060.427
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.060.427
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
438.412
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
95.863
432 Investicijski transferi proračunskim upor.
342.549
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–364.081
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
470.847
50
ZADOLŽEVANJE
470.847
500 Domače zadolževanje
470.847
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
927.469
55
ODPLAČILA DOLGA
927.469
550 Odplačila domačega dolga
927.469
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
–820.703
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–456.622
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
364.081
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0050/2017
Sevnica, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.