Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3226. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Postojna, stran 9553.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 26. seji dne 23. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Postojna 
1. člen
Prvi in tretji odstavek 46. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 81/13 in 18/15) se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Na območjih iz 20. člena, kjer gradnja javne kanalizacije ni predvidena, Občina Postojna lastnikom vseh stavb, ki najkasneje do 31. 12. 2023 zagotovijo čiščenje odpadnih vod v lastni MKČN, povrne del stroškov, ki lastniku objekta nastanejo z nakupom in vgradnjo MKČN.
(3) Višina sofinanciranja se določi na podlagi števila prebivalcev, ki imajo že najmanj eno leto prijavljeno stalno prebivališče v stavbi, ki se priključuje na MKČN, in sicer:
– 1.500 EUR za stavbo z od 1 do 3 prebivalcev,
– 2.000 EUR za stavbo s 4 ali 5 prebivalci,
– 2.500 EUR za stavbo s 6 prebivalci in 400 dodatnih EUR za vsakega prebivalca nad 6.
Višina sofinanciranja za stanovanjsko stavbo – novogradnjo se določi v višini 2.000,00 EUR. Upravičenec je dolžan v roku iz prvega odstavka tega člena predložiti občinski upravi dokazila, da ima v stavbi prijavljeno stalno prebivališče najmanj en prebivalec.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2013-9
Postojna, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.