Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna, stran 9552.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 26. seji dne 23. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna 
1. člen 
Spremeni se prvi odstavek 6. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 110/09, 84/11 in 48/15; v nadaljnjem besedilu: Odlok), in sicer:
»(1) Javna služba se izvaja v naslednjih enotah urejanja prostora (EUP) v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna:
– PO-053,
– PO-062,
– PO-063,
– PO-065,
– PO-103,
– PO-104,
– PO-105 in
– PO-131.«
V tretjem odstavku šestega člena Odloka se črta druga alineja.
2. člen 
Za območje izvajanja javne službe iz 1. člena tega odloka se z obstoječim koncesionarjem lahko sklene aneks h koncesijski pogodbi, skladno z zakonom in Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28. marec 2014), v nasprotnem primeru pa se koncesija za obdobje do rednega prenehanja trajanja koncesijske pogodbe iz 34. člena Odloka podeli na podlagi javnega razpisa iz 7. člena Odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2009-4
Postojna, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.