Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3224. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Postojna, stran 9551.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. in 73. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 26. seji dne 23. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Postojna 
1. člen 
S tem odlokom se določajo osnove in merila za financiranje nalog in delovanje krajevnih skupnosti v Občini Postojna iz sredstev proračuna občine.
2. člen 
Krajevne skupnosti opravljajo naloge, ki so določene v statutu občine. Konkretne naloge krajevnih skupnosti se določijo s finančnim načrtom, ki ga v skladu z določili tega odloka sprejmejo za posamezno proračunsko obdobje.
Vse načrtovane investicijske odhodke krajevnih skupnosti je potrebno vključiti v načrt razvojnih programov občine po posameznih projektih.
3. člen 
Za delovanje krajevnih skupnosti se v proračunu Občine Postojna letno zagotovijo sredstva v višini 5 % dodeljene primerne porabe Občine Postojna, veljavne ob pripravi predlogov finančnih načrtov.
4. člen 
Skupni obseg sredstev iz 3. člena tega odloka se med krajevne skupnosti razdeli po naslednjem kriteriju:
– 40 % sredstev med vse krajevne skupnosti po enakem deležu,
– 36,6 % sredstev glede na razmerje med številom prebivalcev v krajevni skupnosti in številom prebivalcev v občini (število prebivalcev se določi po zadnjem razpoložljivem uradnem podatku),
– 23,4 % sredstev glede na razmerje med površino krajevne skupnosti in površino celotne občine po izmerah kmetijskih zemljišč glede na namensko rabo prostora.
5. člen 
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti krajevnih skupnosti.
V primeru, da se posamezna krajevna skupnost z občino dogovori za skupno izvedbo investicije v krajevni skupnosti, mora zagotoviti svojo, z občino predhodno dogovorjeno, višino sredstev.
6. člen 
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna Občine Postojna. Prejemki in izdatki krajevne skupnosti se obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna, usklajen finančni načrt s sprejetim proračunom pa najkasneje v roku 30 dni po sprejetju proračuna.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, se zadržijo nakazila iz proračuna.
7. člen 
Sredstva iz proračuna se krajevnim skupnostim nakazujejo po četrtinah, in sicer v prvem mesecu vsakega trimesečja.
Krajevna skupnost je dolžna po preteku vsakega meseca, najkasneje do 20. dne v mesecu, občini dostaviti poročilo o mesečni realizaciji porabe sredstev iz prejšnjega odstavka, poročilo o vplačanih »izvirnih« prihodkih in poročilo o realizaciji porabe iz naslova vplačanih »izvirnih« prihodkov.
Krajevna skupnost je pri plačevanju svojih obveznosti dolžna upoštevati predpisane roke plačil.
Župan lahko sam iz objektivnih razlogov ali na predlog krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko sredstva prerazporeja svet krajevne skupnosti oziroma od njega pooblaščena oseba.
Župan lahko na podlagi predloga sveta krajevne skupnosti poveča obseg sredstev v predlogu finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti za naslednje proračunsko leto za znesek neporabljenih sredstev preteklega leta, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Ta povečan obseg sredstev se ne všteva v sredstva iz 3. člena tega odloka.
8. člen 
Člani sveta krajevne skupnosti imajo za opravljanje funkcije v svetu krajevne skupnosti pravico do sejnine.
Člani sveta krajevne skupnosti so upravičeni do povračila stroškov, ki so jih imeli v zvezi z delom v svetu krajevne skupnosti in za katere lahko zahtevajo povračilo na podlagi ustreznih dokazil.
Sejnina in povračila stroškov se izplačajo iz sredstev krajevnih skupnosti. Odločitev o izplačevanju sejnine sprejme svet krajevne skupnosti s sklepom, s katerim določi tudi način njenega izplačevanja.
Predsedniku sveta krajevne skupnosti se lahko izplača letno največ 1.200,00 EUR neto, članom sveta krajevne skupnosti pa letno največ 180,00 EUR neto. Sejnina za udeležbo na sklepčni seji sveta krajevne skupnosti znaša za predsednika 200,00 EUR neto in za člana 30,00 EUR neto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Svet krajevne skupnosti lahko sklene, da se sejnine za člane sveta krajevne skupnosti ne izplačujejo in se sredstva porabijo za druge namene.
9. člen 
Krajevna skupnost za svoje delovanje pridobiva finančna sredstva iz virov in na način, kot jih določa Statut. Poleg tega, lahko krajevne skupnosti pridobivajo sredstva iz razpisov.
Sredstva, ki jih krajevne skupnosti pridobijo s svojo dejavnostjo, ne vplivajo na višino sredstev iz 4. člena tega odloka, jih pa morajo porabiti za namene, za katere so bila pridobljena. Neporabljena namenska sredstva se lahko prenesejo v naslednje proračunsko leto.
10. člen 
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja Nadzorni odbor Občine Postojna.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevnih skupnosti lahko opravlja tudi župan ali z njegove strani pooblaščena oseba.
Predsednik sveta krajevne skupnosti je dolžan ob nadzoru predložiti vso dokumentacijo in podati pojasnila o izvedbi posameznega poslovnega dogodka.
11. člen 
Predsednik sveta krajevne skupnosti je odgovoren za zakonito poslovanje in porabo dodeljenih sredstev.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Postojna (Uradni list RS, št. 71/97, 73/08 in 8/11).
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 007-11/2017
Postojna, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.