Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, stran 9544.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13 in 68/16) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. novembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/16: v nadaljevanju: odlok) tako, da se na novo glasi:
»(1) Skladno z določbami tega odloka mestna občina na podlagi javnega razpisa sofinancira neprofitne kulturne projekte s področja uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, sodobnega plesa, knjige in bralne kulture, filma, kulturne dediščine in drugih področij kulture, ki so v javnem interesu mestne občine«.
2. člen 
Črta se prva alineja 5. člena odloka.
Spremeni se druga alineja 5. člena, tako da se na novo glasi:
»– spodbujanje izvirne, kakovostne in zahtevnejše kulturne produkcije na področjih iz prvega odstavka 2. člena odloka.«.
Črta se peta alineja 5. člena odloka.
3. člen 
Spremeni se osma alineja prvega odstavka 6. člena odloka tako, da se na novo glasi:
»– prijavljeni projekt oziroma dejavnost prijavitelja se ne sme financirati iz sredstev drugih javnih razpisov oziroma iz proračunskih sredstev mestne občine oziroma preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica.«.
4. člen 
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se na novo glasi:
»(1) Predmet sofinanciranja so projekti, ki se izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica in bodo izvedeni v tekočem proračunskem letu.
(2) Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ dva projekta, ki se lahko tudi sofinancirata.
(3) Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, pristojni organ zavrne.«.
5. člen 
V 10. členu odloka se spremenijo drugi, tretji in četrti odstavek tako, da se glasijo:
»(2) Splošni materialni stroški prijavitelja (stroški telekomunikacij, plačilnega prometa, računovodstva, pisarniškega materiala, vode, elektrike in podobnih stroškov) ter honorar zaposlenih pri prijavitelju, ki je nevladna organizacija, so upravičeni stroški v višini do največ 10 % vrednosti prijavljenega projekta.
(3) Med lastna sredstva se lahko šteje tudi prostovoljno delo članov v nevladnih organizacijah, katerega vrednost se, skladno s predpisi, ki urejajo prostovoljstvo, definira ob posameznem javnem razpisu, vendar ne več kot 10 % vrednosti prijavljenega projekta.
(4) Če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture mora predvideti najmanj 60 % sredstev kot materialne stroške in honorarje ostalih sodelujočih ter največ 40 % sredstev vrednosti projekta kot lasten honorar.«
V 10. členu odloka se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da so prihodki in odhodki enaki.
(6) Neupravičeni stroški za izvedbo projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.«
6. člen 
Spremeni se 11. člen odloka, ki se na novo glasi:
»Prijavitelj lahko iz javnega razpisa zaprosi za sofinanciranje projekta do največ 70 % celotne vrednosti projekta, hkrati pa zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 15 % celotne vrednosti razpisanih sredstev.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka tega člena, pristojni organ zavrne.«
7. člen 
V 27. členu odloka se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.«
8. člen 
Spremeni se prvi odstavek 29. člena odloka, tako da se na novo glasi:
»(1) Komisija oceni projekte na podlagi naslednjih kriterijev:
Kriterij 1: Kakovost projekta
1.1 Vsebinsko vrednotenje projekta
– vsebinska tehtnost, izvirnost, celovitost, zaokroženost, aktualnost
– ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi
– dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na območju MONG (do 30 točk)
1.2 Prepoznavnost projekta in prepoznavnost sodelujočih pri projektu (avtorji, nastopajoče skupine in posamezniki, projektni partnerji glede na ugled na nacionalni oziroma mednarodni ravni, vključevanje domačih vrhunskih ustvarjalcev ipd.) (do 10 točk)
1.3 Kakovost predstavitve projekta in njegova dostopnost javnosti: promocijski načrt, pričakovani učinki projekta, načrtovani doseg ciljnih skupin, mednarodna promocija, dostopnost projekta (do 20 točk)
1.4 Organizacijska zahtevnost projekta (vsebinska in tehnična) (do 15 točk)
(Skupaj do 75 točk)
Kriterij 2: Reference prijavitelja:
2.a) Za nevladne organizacije:
2.a1) Izvajalec ima status organizacije v javnem interesu na področju kulture na podlagi Pravilnika o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture in/ali je prejel Nagrado Franceta Bevka oziroma Bevkovo listino oziroma referenčno nagrado na državnem nivoju (Prešernova nagrada, Borštnikov prstan ipd.) (5 točk)
2.a2) Druge reference: z dokazili izkazuje reference o izvedbi pomembnih projektov, odmevnost dela in ustvarjanja v širšem (državnem, čezmejnem) okolju, nagrade, priznanja itd. za obdobje zadnjih treh let (do 10 točk),
(Skupaj do 15 točk);
2.b) Za samozaposlene na področju kulture:
2.b1) Izvajalec je prejel Nagrado Franceta Bevka oziroma Bevkovo listino oziroma referenčno nagrado na državnem nivoju (Prešernova nagrada, Borštnikov prstan ipd.) (5 točk),
2.b2) Druge reference: z dokazili izkazuje reference o izvedbi pomembnih projektov, odmevnost dela in ustvarjanja v širšem (državnem, čezmejnem) okolju, nagrade, priznanja, itd. za obdobje zadnjih treh let (do 10 točk),
(Skupaj do 15 točk);
Kriterij 3: Finančna ustreznost projekta:
 finančna konstrukcija projekta je podana pregledno, realno in ekonomično (do 5 točk),
– izkazuje večji delež lastnih sredstev oziroma drugih virov financiranja (ministrstva, koprodukcije, sredstva EU, itd.), nad 50 % lastnih sredstev (5 točk)
(Skupaj do 10 točk)«
Spremeni se četrti odstavek 29. člena odloka tako, da se število »60« nadomesti s številom »70«.
9. člen 
30. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Končni izračun vrednosti sofinanciranja posameznega projekta se izračuna na podlagi naslednje formule:
RAZPISANA SREDSTVA
X
KONČNO ŠTEVILO TOČK ZA PROJEKT
X
UPRAVIČENA ZAPROŠENA SREDSTVA ZA POSAMEZEN PROJEKT«
VSOTA IZRAČUNANIH DELEŽEV PROJEKTOV
100
10. člen 
Črtata se prvi in drugi odstavek 31. člena odloka.
Tretji in četrti odstavek 31. člena odloka postaneta prvi in drugi odstavek 31. člena.
V dosedanjem petem odstavku 31. člena odloka, ki postane tretji odstavek, se črta peta alineja.
11. člen 
Spremeni se drugi odstavek 37. člena odloka tako, da se na novo glasi:
»(2) Financer bo sredstva nakazoval v rokih, določenih s pogodbo, na podlagi zahtevka ter vsebinskega in finančnega poročila. V posameznem javnem razpisu se lahko določi možnost predplačil za društva, zavode in ustanove, in sicer skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna.«
Spremeni se tretji odstavek 37. člena odloka tako, da se na novo glasi:
»(3) S pogodbo je lahko določena tudi možnost delnega poročanja in delnega nakazila odobrenih sredstev«.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2015-30
Nova Gorica, dne 23. novembra 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.