Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava, stran 9543.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urani list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 79/19 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8, 21/13, 111/13, 24/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07, 48/12 in 28/13, 53/13), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) ter v skladu z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. novembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 
1. člen 
V 34. členu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (Uradni list RS, št. 8/10) se za 19. točko doda nova 20. točka, ki se glasi:
»20. hraniti živali, ki živijo prosto v naravi.«
2. člen 
V a) točki drugega odstavka 42. člena se črta naslednje besedilo: »in koncesija, ki ureja javno službo vzdrževanja občinskih javnih cest za območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava«.
3. člen 
43. člen se spremeni, tako da se na novo glasi:
»43. člen 
(postopek podelitve koncesije) 
(1) Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe izbere koncedent na podlagi javnega razpisa, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno zasebno partnerstvo, javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Glede na določbe Zakona o javno zasebnem partnerstvu se pojem koncesije po tem odloku, glede na delitev tveganj in načinu financiranja, šteje kot javno-naročniška oblika partnerstva.
(3) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer na Portalu javnih naročil.
(4) Postopek podelitve koncesije vodi organ občinske uprave, pristojen za javna naročila. Po pravnomočnosti sklepa o izbiri izda odločbo o podelitvi koncesije pristojni organ.«
4. člen 
44. člen se o spremeni, tako da se na novo glasi:
»44. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije na predlog župana imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. V strokovni komisiji mora biti po en predstavnik krajevne skupnosti, na območju katere se podeljuje koncesija.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj, da lahko zagotovijo strokovno presojo prijav.
(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Koncedent v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Za presojo izločitvenih okoliščin se upoštevajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevaje korupcije.
(4) Mestni svet Mestne občine Nova Gorica mora na predlog župana, predsednika ali člana komisije, na zahtevo kandidata, ali na lastno pobudo imenovati novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije.
(5) Če pride po tem, ko so kandidati dvignili razpisno dokumentacijo, do spremembe sestave komisije, se mora o tem obvestiti vse, ki so razpisno dokumentacijo dvignili.
(6) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da sodeluje v fazi priprave besedila razpisa, v fazi od objave razpisa do roka za oddajo prijav, na javnem odpiranju prijav, v drugih procesnih aktivnostih vezanih na pogajanja ali pojasnilo/dopolnitev prijav, pregleda in oceni prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera od prijav ustreza postavljenim zahtevam razpisa oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na merila ter posreduje poročilo koncedentu. Naloga strokovne komisije je lahko tudi izvedba pogajanj z usposobljenimi kandidati.«
5. člen 
45. člen se spremeni, tako da se na novo glasi:
»45. člen 
(prijava) 
(1) Vsak kandidat lahko predloži le eno prijavo. Če en kandidat vloži več pravočasnih prijav, se upošteva zadnja pravočasno prispela prijava, prijave, ki so prispele prej pa se zavržejo.
(2) Prijavo lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (konzorcij).«
6. člen 
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen 
(skupna prijava več oseb) 
Kadar predloži skupno prijavo več pravnih oseb ali fizičnih oseb (konzorcij), morajo prijavi priložiti sklenjeno pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere mora biti razvidno najmanj:
– člani konzorcija;
– vodilni član konzorcija ali drug način, ki omogoča, da lahko sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije koncedent pošilja le eni osebi z učinkom za vse člane konzorcija;
– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije;
– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.«
7. člen 
46. člen se spremeni, tako da se na novo glasi:
»46. člen 
(merila za izbor koncesionarja) 
(1) V postopku izbire najugodnejšega kandidata se upoštevajo naslednja merila:
– Cena storitve – strošek izvajanja javne službe,
– Obdobje fiksnosti cen,
– Tehnična oprema.
(2) Strokovna komisija lahko določi tudi dodatna merila za izbor najugodnejšega kandidata, če se z njimi doseže bolj učinkovito izvajanje javne službe.
(3) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila opisana in ovrednotena.«
8. člen 
47. člen se besedilo spremeni, tako da se na novo glasi:
»47. člen 
(pogoji za koncesionarja) 
(1) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je za dejavnosti, ki so predmet koncesije, registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu;
– da mu v zadnjih petih letih od objave razpisa ni bila odvzeta koncesija iz razlogov na njegovi strani;
– da ima reference na področju opravljanja gospodarske javne službe, določene v javnem razpisu;
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri za racionalno izvajanje gospodarske javne službe.
(2) Iz postopka izbire koncesionarja bodo izločeni kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev skladno z določbami 75. člena zakona, ki ureja javno naročanje.
(3) V primeru skupne vloge članov konzorcija morajo pogoje iz prve in druge alineje prvega odstavka in pogoje drugega odstavka tega člena izpolnjevati vsi člani konzorcija, pogoje iz tretje in četrte alineje prvega odstavka pa lahko izkazujejo skupaj člani konzorcija, navedeni v vlogi, pri čemer mora biti za vsakega člana konzorcija navedeno, s kakšno tehnično opremo in strokovnimi kadri kandidira v konzorciju.
(4) Način dokazovanja pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena se določi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
(5) Kandidat mora vlogi za pridobitev koncesije priložiti izdelan program izvajanja javne službe.«
9. člen 
Črtata se 48. in 49. člen.
10. člen 
50. člen se spremeni, tako da se na novo glasi:
»50. člen 
(sklenitev koncesijske pogodbe) 
Po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sklene koncesijsko pogodbo z izbranim kandidatom v imenu koncedenta župan.«
11. člen 
51. člen se spremeni, tako da se na novo glasi:
»51. člen 
(začetek, tek in trajanje koncesije) 
(1) Koncesija po tem odloku se podeli za dobo 5 let (rok koncesije).
(2) Rok koncesije začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, razen če ni v koncesijski pogodbi drugače določeno.
(3) Rok koncesije se lahko v skladu s koncesijsko pogodbo podaljša za največ dve leti, če na podlagi pravočasno pričetega postopka javnega razpisa ni bilo mogoče pravočasno izbrati koncesionarja.«
12. člen 
V 70. členu se besedi »nadzorni organ« nadomestita z besedilom: »Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda«.
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-18/2008-12
Nova Gorica, dne 23. novembra 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.