Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3216. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9539.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 23. člena Zakona o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 20. redni seji dne 8. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Nepremičninam: parceli 2014/9 in parceli 2014/10, obe katastrska občina 2171 Dovje, se ukine status javnega dobra.
II. 
Pri nepremičnini parceli 2014/9 in 2014/10, obe katastrska občina 2171 Dovje, se v zemljiški knjigi izbriše zaznamba javnega dobra.
III. 
Ta sklep začne veljati dan po objavi.
Kranjska Gora, dne 9. novembra 2017
 
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.