Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3213. Odlok o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 9538.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 56/15, 102/15 in 30/16) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 40/14 in 15/15) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 15. seji dne 22. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
1. člen 
V Odloku o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 6/16) se v 11. členu spremeni drugi stavek v drugem odstavku tako, da se glasi: »Obračunsko obdobje znaša tri leta.«, in se črta tretji odstavek.
2. člen 
Obstoječe obračunsko obdobje se podaljša na tri leta tako, da se izračunana predračunska cena iz Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017 upošteva kot predračunska cena tudi za leto 2018.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0004/2017-10
Dol pri Ljubljani, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.