Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3212. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017 – 1. rebalans proračuna, stran 9537.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/16 – UPB1) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 15. seji dne 22. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017 – 1. rebalans proračuna 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se novi drugi odstavek 3. člena glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
LETO 2017 (v EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.420.920,00
70
DAVČNI PRIHODKI
4.018.670,00
700 Davki na dohodek in dobiček
3.221.870,00
703 Davki na premoženje
657.800,00
704 Domači davki na blago in storitve
124.000,00
706 Drugi davki in prispevki
15.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
581.250,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
187.250,00
711 Takse in pristojbine
5.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
37.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
75.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
277.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
9.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
9.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
812.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
112.000,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
700.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.258.562,60
40
TEKOČI ODHODKI
1.741.542,97
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
312.000,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
47.000,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.282.542,97
409 Rezerve
100.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.088.700,00
410 Subvencije
60.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.184.000,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
175.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi
669.700,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.405.319,63
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.405.319,63
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
23.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
20.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
837.642,60
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
283.500,00
500 Domače zadolževanje 
283.500,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–743.142,60
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
94.500,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
837.642,60
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
837.642,60
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17) se tretji odstavek 23. člena spremeni tako, da se novi tretji odstavek 23. člena glasi:
»S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju:
– kratkoročna zadolžitev družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. pri bankah do višine 81.900,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. pri Javnem holdingu Ljubljana, d.o.o. do višine 12.600,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev (revolting kredit) družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. pri bankah do višine 126.000,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev (revolting kredit) družbe Snaga Javno podjetje d.o.o. pri bankah do višine 63.000,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2016-7
Dol pri Ljubljani, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.