Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3211. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, stran 9536.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/16 – UPB1) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 15. redni seji dne 22. 11. 2017 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 
1. člen 
V besedilu 6. člena se termin »pečat« zamenja s terminom »žig« tako, da se novo besedilo 6. člena glasi:
»Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine, v notranjem krogu žiga je ime občinskega organa »OBČINSKI SVET«.
Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.
Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave.«
2. člen 
V drugem odstavku 12. člena se za besedilom »se glasovanje« doda besedilo »na obrazložen predlog«.
3. člen 
V petem odstavku 15. člena se briše besedilo »ali direktorju občinske uprave«, zaimek »jima« se zamenja z zaimkom »mu«, zaimek »njune« pa z »njegove«, tako da se novo besedilo glasi: »Član sveta ima pravico županu postaviti vprašanje ter mu lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njegove pristojnosti.«
4. člen 
Vsebina šestega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Pri obravnavi vprašanj in pobud mora biti na seji obvezno prisoten župan oziroma po njegovem pooblastilu podžupan, direktor občinske uprave ali drug uslužbenec občinske uprave. Če je župan zadržan, določi, kdo ga bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanje in pobude.«
Besedilo drugega stavka sedmega člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi: »Če odgovor na vprašanje zahteva podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan oziroma od njega pooblaščena oseba odgovori na naslednji seji.«
5. člen 
Peti odstavek 19. člena se črta.
6. člen 
Drugi odstavek 20. člena se črta.
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »iz prejšnjih dveh odstavkov« spremeni v »iz prejšnjega odstavka«.
7. člen 
V prvem odstavku 23. člena se pred besediloma »direktor občinske uprave« doda besedilo »po njegovem pooblastilu«.
8. člen 
V četrtem odstavku 24. člena se v šesti alineji briše beseda »in«, za šesto alinejo pa se doda alineja z besedilom »kadar gre za spremembe in dopolnitve aktov pa tudi prikaz sprememb in dopolnitev veljavnega akta, ki se spreminja in dopolnjuje ter«.
9. člen 
V petem odstavku 26. člena se črta besedilo », kar predstavlja uradni zapis seje«.
10. člen 
V prvem odstavku 30. člena se beseda »določi« nadomesti s »sprejme«.
V drugem odstavku 30. člena se beseda »določanju« nadomesti s »sprejemanju«.
11. člen 
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »določenem (sprejetem)« nadomesti s »sprejetem«.
12. člen 
Besedilo prvega stavka prvega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali od njega pooblaščena oseba, dopolnilno obrazložitev.«
Besedilo prvega stavka drugega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Če župan ni predlagatelj, poda župan oziroma od njega pooblaščena oseba mnenje k obravnavani zadevi.«
13. člen 
V drugem stavku drugega odstavka 45. člena se besedilo »Predlog« nadomesti z besedilom »Obrazložen predlog«.
14. člen 
V drugem odstavku 52. člena se beseda »predsedujočega« zamenja z besedo »župana«.
15. člen 
Drugi stavek tretjega odstavka 53. člena, ki se glasi »S tem postane uradni zapisnik.« se črta.
16. člen 
V drugem odstavku 56. člena se črta besedilo »in vodenju« ter »če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.«
17. člen 
Druga alineja tretjega odstavka 57. člena se črta.
18. člen 
V drugem odstavku 71. člena se beseda »pečati« nadomesti z besedo »žigosa«.
19. člen 
V tretjem odstavku 77. člena se črta besedilo »(pet članov)«.
20. člen 
V prvem odstavku 83. člena se beseda »izdatki« nadomesti z »odhodki«.
21. člen 
V 92. členu se besedilo »določbami Zakona o prostorskem načrtovanju« nadomesti z »veljavno zakonodajo na področju prostorskega načrtovanja«.
22. člen 
V tretjem odstavku 97. člena se za besedilom »Če svet odloči, da se« doda besedilo »na obrazložen predlog«.
V drugem odstavku 101. člena se za besedo »odloči« doda besedilo »na obrazložen predlog«.
23. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0002/2017-2
Dol pri Ljubljani, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.