Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3210. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Ljubljani, stran 9535.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 15. redni seji dne 22. 11. 2017 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Dol pri Ljubljani 
1. člen 
V prvi alineji šestega odstavka 6. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/16), se za besedilom »ustanovi vzgojno izobraževalni« doda besedilo »zavod«.
2. člen 
18. člen se spremeni tako, da se 18. člen po novem glasi:
»Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava, ki po odredbi župana sodeluje na seji občinskega sveta.«
3. člen 
V 19. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanoma in članom občinskega sveta, kadar to zahteva dnevni red, pa tudi drugim osebam.«
4. člen 
V drugem stavku drugega odstavka 20. člena se za besedilom »sklene občinski svet«, doda besedilo »na obrazložen predlog«.
Peti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave, poroča o izvrševanju odločitev občinskega sveta občinskemu svetu najmanj enkrat letno.«
5. člen 
V prvem odstavku 41. člena se črta besedilo », ki ga v mesecu, ko se pripravlja predlog proračuna predloži županu in občinskemu svetu«.
Črtata se drugi in peti odstavek 41. člena.
6. člen 
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Nadzorni odbor lahko opravlja neposredni nadzor pri nadzorovanih osebah.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Nadzorni odbor pred nadzorom pisno obvesti o nadzoru nadzorovano osebo.«
7. člen 
V drugem odstavku 45. člena se črta besedilo », občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.«
8. člen 
Zadnji stavek desetega odstavka 46. člena se spremeni tako, da se novo besedilo zadnjega stavka desetega odstavka glasi: »S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da poda predloge za izboljšanje.«
9. člen 
Vsebina 49. člena se spremeni tako, da se novi 49. člen glasi:
»Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev, skladno s četrtim odstavkom 41. člena, ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.«
10. člen 
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Javnost je o delovanju nadzornega odbora obveščena z objavljenim programom dela oziroma nadzora in poročili, ki so objavljena na svetovnem spletu.«
11. člen 
V drugem odstavku 51. člena se črta besedilo »in vodenju sej«.
12. člen 
Drugi stavek 52. člena se spremeni tako, da se novo besedil oglasi: »Skrbnik porabe sredstev je predsednik nadzornega odbora. V primeru odsotnosti, lahko predsednik nadzornega odbora pooblasti drugega člana nadzornega odbora.«
13. člen 
V 64. členu se črta besedilo »župan oziroma«.
14. člen 
V predzadnjem stavku zadnjega odstavka 68. člena se beseda »Slep« zamenja z besedo »Sklep«.
15. člen 
V drugem stavku drugega odstavka 74. člena se besedilo »stotih« zamenja z besedilom »5 odstotkov«.
16. člen 
V drugem stavku četrtega odstavka 96. člena se za besedilo »Za izvrševanje« doda besedilo »posameznih delov«, tako da se drugi stavek četrtega odstavka glasi: »Za izvrševanje posameznih delov proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne javne uslužbence občinske uprave.«
17. člen 
V 104. členu se termin »knjigovodska« zamenja s terminom »finančna«, termin »knjigovodskih« pa s terminom »finančnih«.
18. člen 
IX. poglavje in 120. člen se črta.
X. poglavje se preštevilči v IX. Poglavje, 121. člen v 120. člen in 122. člen v 121. člen.
19. člen 
Z dnem sprejema sprememb Statuta Občine Dol pri Ljubljani se določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, ki so v nasprotju s statutom ne uporabljajo.
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dol pri Ljubljani prenehajo veljati določbe drugih veljavnih splošnih aktov, ki so v nasprotju z določbami Statuta.
20. člen 
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0004/2017-1
Dol pri Ljubljani, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.