Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3208. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2018, stran 9533.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice dne 23. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP; 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 13/16, 82/16 in 25/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.829.181
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.775.221
70
DAVČNI PRIHODKI
3.842.421
700 Davki na dohodek in dobiček
3.477.396
703 Davki na premoženje
160.274
704 Domači davki na blago in storitve
192.037
706 Drugi davki in prispevki
12. 714
71
NEDAVČNI PRIHODKI
932.800
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
269.818
711 Takse in pristojbine
6.679
712 Globe in druge denarne kazni
11.851
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.685
714 Drugi nedavčni prihodki
627.767
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.821
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.821
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
52.139
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
40.565
741 Prejeta sredstva iz državnega poračuna iz sredstev proračuna EU
11.574
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.865.392
40
TEKOČI ODHODKI
1.506.779
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
327.235
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
50.846
402 Izdatki za blago in storitve
1.108.304
403 Plačila domačih obresti
20.394
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
1.940.523
410 Subvencije
108.673
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.182.765
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
72.483
413 Drugi tekoči domači transferi
576.602
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
409.271
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
409.271
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
8.819
430 Investicijski transferi
8.819
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
963.789
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
259.000
55
ODPLAČILA DOLGA
259.000
550 Odplačila domačega dolga
259.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
704.789
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–259.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–963.789
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017
Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 0
(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik odpre nove postavke.
(3) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna. Kadar sredstva ne zadoščajo, potem župan v dovoljenih okvirih začasnega financiranja, prerazporedi sredstva iz prostih proračunskih postavk.
7. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
8. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov iz 3. člena tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-0281/2017
Brežice, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.