Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3205. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2018, stran 9531.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 101. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je župan Občine Braslovče dne 22. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Braslovče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Braslovče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu) ter Odlokom o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 59/17 z dne 27. 10. 2017).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina/ 
Podskupina 
kontov
Besedilo
Proračun leta 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.023.721
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.013.974
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
801.222
700 Davki na dohodek in dobiček 
761.176
703 Davki na premoženje
10.882
704 Domači davki na blago in storitve
28.574
706 Drugi davki 
589
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
212.752
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
92.830
711 Takse in pristojbine
1.316
712 Globe in denarne kazni
20
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.117
714 Drugi nedavčni prihodki 
116.469
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.450
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.450
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
8.298
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
8.298
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.052.667
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
299.265
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
71.046
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
11.725
402 Izdatki za blago in storitve 
214.604
403 Plačila domačih obresti 
1.890
409 Rezerve 
0
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
398.249
410 Subvencije
36.708
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
275.029
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
21.921
413 Drugi tekoči domači transferi 
64.591
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
310.460
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
310.460
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
44.692
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.
38.165
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
6.527
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.
–28.945
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah j.p.
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 Domače zadolževanje 
0
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
43.377
550 Odplačila domačega dolga 
43.377
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) 
–72.322
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–43.377
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
28.945
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo (ocena)
75.321
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 191.449,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-1/2017
Braslovče, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.