Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3198. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 9521.

  
Na podlagi 3. točke 135. člena, četrtega odstavka 149. člena, petega odstavka 150. člena ter 205. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2), in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL EU L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljevanju Delegirana uredba (EU) 2015/61) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic 
1. člen 
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 63/15, 104/15 in 42/16; v nadaljevanju sklep) se v točki (b) prvega odstavka 1. člena pred besedilo »Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ter« doda besedo »in«.
2. člen 
V prvem odstavku 17. člena sklepa se za besedilom »Banka obvesti Banko Slovenije v skladu s 138. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 o imenovanju zunanjih bonitetnih agencij (v nadaljevanju ECAI)« doda besedilo »in v skladu s 137. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 o imenovanju izvoznih agencij (v nadaljevanju ECA)«, za besedilom »preklicu imenovane ECAI« pa se doda besedilo »oziroma ECA«.
V drugem odstavku se v točki (a) za besedilom »ob imenovanju: naziv ECAI« doda besedilo »oziroma ECA« in v točki (b) se za besedo »ECAI« doda besedilo »oziroma ECA«.
3. člen 
V četrtem poglavju sklepa se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen 
(obveščanje o prestrukturiranju podjetij) 
(1) Banka ali Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. (v nadaljevanju DUTB) obvesti Banko Slovenije o prestrukturiranju podjetja, in sicer z obrazcem PRESTR, ki je sestavni del tega sklepa, najkasneje v desetih delovnih dneh, ko je s podjetjem sklenila sporazum o prestrukturiranju ali po pravnomočnosti sklepa o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju oziroma potrditvi prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave. Omenjenemu obrazcu mora priložiti tudi sporazum o prestrukturiranju ter informacije in dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka 37. člena Sklepa o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 68/17).
(2) Obveščanje iz prvega odstavka tega člena je potrebno, kadar so v prestrukturiranje udeležena podjetja:
1. ki so na podlagi 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljevanju ZGD-1) razvrščena med velike ali srednje družbe;
2. ki so po ZGD-1 razvrščena kot majhne družbe, če skupna izpostavljenost vseh bank, ki so izpostavljene do podjetja, znaša več kot 3 milijone evrov in so v njegovo prestrukturiranje vključene najmanj tri banke; ali
3. ki so družbe v skupini, kot so opredeljene v 63. členu ZGD-1, kadar katerokoli podjetje v skupini izpolnjuje pogoje iz 1. ali 2. točke tega odstavka.
(3) Kadar je v postopku restrukturiranja izpostavljenosti do določenega podjetja udeleženih hkrati več bank upnic, je za obveščanje Banki Slovenije zadolžen koordinator iz četrtega odstavka 37. člena Sklepa o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah, razen, če se banke medsebojno ne dogovorijo drugače.
(4) Če podjetje zamuja z vračilom pomembne obveznosti po novem amortizacijskem načrtu, pripravljenem ob restrukturiranju izpostavljenosti, več kot 90 dni in banka ali DUTB oceni, da ponovno restrukturiranje izpostavljenosti do tega podjetja ni več smiselno, banka ali DUTB o tem obvesti Banko Slovenije v roku tridesetih dni od dneva, v katerem je prišlo do navedene zamude.«.
4. člen 
V sklepu se za obrazcem POR-6 doda obrazec PRESTR, ki je sestavni del tega sklepa.
5. člen 
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2018.
Ljubljana, dne 27. novembra 2017
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije