Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3197. Sklep o spremembi Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, stran 9521.

  
Na podlagi 1. in 3. točke 135. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2) in drugega odstavka 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembi Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice 
1. člen 
V Sklepu o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15 in 49/16) se besedilo Priloge 1: Kreditno tveganje spremeni tako, da se glasi:
»Ta priloga opredeljuje dodatne zahteve oziroma temeljna načela, ki jih upoštevajo banke pri vzpostavitvi primernega okolja za upravljanje kreditnega tveganja:
(1) Upravljalni organ je odgovoren, da sprejme in redno, najmanj enkrat letno, pregleda strategijo prevzemanja in upravljanja kreditnega tveganja (v nadaljevanju strategija) ter pomembne politike, v katerih so opredeljene metodologije, postopki in orodja za upravljanje kreditnega tveganja, ter zagotavlja nadzor nad njihovim uresničevanjem in njihovo posodabljanje.
(2) Strategija mora odražati nagnjenost banke k prevzemanju kreditnega tveganja. Vključevati mora usmeritve banke glede povečevanja ali zmanjševanja ravni izpostavljenosti in sprejemanja tveganj po posameznih vrstah kreditov, panogah, geografskih območjih, po valutah in ročnosti. Strategija vključuje tudi izbor ciljnih trgov (segmenti strank) in druge splošne značilnosti kreditnega portfelja. Strategija mora upoštevati gospodarske cikle in posledično spremembe v strukturi in kakovosti kreditnega portfelja.
(3) Višje vodstvo je odgovorno za uresničevanje sprejete strategije, in sicer z vzpostavitvijo procesov ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, spremljanja in nadziranja kreditnega tveganja za vse bančne aktivnosti, in sicer tako za posamezne kredite kot za celoten kreditni portfelj.
(4) V banki mora biti vzpostavljena jasna organizacijska struktura, ki odraža strategijo banke in omogoča hitro ter učinkovito informiranje zaposlenih na področju kreditnega tveganja o sprejeti strategiji in politikah. Zaposleni, vključeni v kreditne procese, morajo dobro poznati pristop banke glede odobravanja in upravljanja kreditov in morajo ravnati skladno s sprejeto strategijo in politikami.
(5) Kreditne politike morajo podrobneje opredeljevati glavne pogoje kreditiranja in ostale kriterije kreditiranja (npr. sprejemljivi nameni kreditiranja, omejena boniteta stranke, maksimalna ročnost kreditiranja, minimalna vrednost in kakovost zavarovanja). Vključevati morajo jasno opredeljene kreditne procese (odobravanje kreditnih izpostavljenosti, razvrščanje izpostavljenosti v bonitetne razrede, upravljanje kreditnih zavarovanj, oblikovanje popravkov vrednosti in rezervacij, proces zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja, obravnava problematičnih izpostavljenosti, spremljanje kreditnega tveganja in poročanje o kreditnem tveganju), ki opredeljujejo tudi način odločanja ter pristojnosti in odgovornosti oseb, vključenih v te procese.
(6) Kreditna politika, ki predstavlja okvir za kreditiranje in vodilo za kreditno aktivnost bank, mora podrobneje opredeljevati ciljne trge, strukturo portfelja, cenovne in necenovne pogoje, strukturo določanja limitov, način odobravanja in obravnave kreditov (pooblastila za odobravanje), dovoljena odstopanja oziroma izjeme v procesih ter poročanje o izjemah. Kreditna politika mora biti jasno določena, temeljiti mora na bančnih načelih previdnosti in biti skladna z veljavno zakonodajo.
(7) Banka, ki strankam ponuja nestandardne oziroma posebne kreditne aranžmaje (npr. projektno financiranje, nepremičninsko financiranje), mora za tovrstne oblike financiranj, ki zahtevajo prilagojene postopke in kontrole, sprejeti posebne kreditne politike. V kreditni proces morajo biti vključeni strokovnjaki, specializirani za posamezne oblike financiranja.
(8) Banka mora zagotoviti jasno funkcionalno in organizacijsko ločitev enote komercialnega poslovanja in enote upravljanja kreditnega tveganja ter enote komercialnega poslovanja in zaledne službe, vključno z vodstvenimi ravnmi.«
2. člen 
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2018.
Ljubljana, dne 27. novembra 2017
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije