Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3195. Pravilnik o podeljevanju naziva primarij, stran 9511.

  
Na podlagi četrtega odstavka 62. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17) in tretjega odstavka 73. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o podeljevanju naziva primarij 
1. člen 
Ta pravilnik ureja pogoje in postopek podeljevanja naziva primarij.
2. člen 
Pogoji za pridobitev naziva primarij so:
1. vsaj 20 let dela v zdravstveni dejavnosti po opravljenem strokovnem izpitu,
2. vsaj štiri leta dela pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe kot vodja organizacijske enote, ki zaokrožuje določeno strokovno dejavnost, ali vsaj štiri leta delo v zdravstveni dejavnosti opravlja v okviru zasebne zdravstvene dejavnosti kot fizična ali pravna oseba, z vsaj enim zaposlenim zdravstvenim delavcem,
3. prispevki oziroma članki na področju vzgoje za zdravje prebivalstva,
4. vsaj trikrat imenovan za mentorja pripravnikom, specializantom in doktorandom v isti poklicni skupini,
5. najmanj 15 člankov oziroma prispevkov s strokovno ali organizacijsko vsebino s področja zdravstvenega varstva, objavljenih v medicinskih strokovnih revijah oziroma publikacijah z zunanjo recenzijo (npr. Zdravniški vestnik, Zobozdravstveni vestnik, Zdravstveno varstvo, Zdravstveni obzornik, Medicinski razgledi, Acta Medico-biotehnica, Medicina, pravo in družba, itd.),
6. aktivna udeležba na kongresih, simpozijih, posvetovanjih in tečajih v Republiki Sloveniji ali tujini z najmanj desetimi naslovi prispevkov,
7. aktivno delovanje v organih Slovenskega zdravniškega društva oziroma Zdravniški zbornici Slovenije.
3. člen 
Predlog za podelitev naziva primarij (v nadaljnjem besedilu: predlog) ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najpozneje do 31. decembra v koledarskem letu za podelitev naziva v naslednjem letu, predloži:
– zdravnik (v nadaljnjem besedilu: kandidat),
– strokovni organ zdravstvenega zavoda,
– Zdravniška zbornica Slovenije,
– Slovensko zdravniško društvo.
4. člen 
(1) Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev je predlogu iz prejšnjega člena treba priložiti:
1. življenjepis z osnovnimi podatki, s poudarkom na opisu dela v zdravstveni dejavnosti za zadnjih 20 let,
2. mnenje pristojnega strokovnega organa zdravstvenega zavoda, v katerem je kandidat zaposlen oziroma strokovnega združenja,
3. mnenje Slovenskega zdravniškega društva oziroma Zdravniške zbornice Slovenije in dokazilo o aktivnem delovanju v organih Slovenskega zdravniškega društva ali Zdravniški zbornici Slovenije,
4. seznam dosedanjih zaposlitev in dokazilo o opravljeni specializaciji oziroma strokovnem izpitu,
5. potrdilo delodajalca o zasedanju delovnega mesta vodje bolniškega oddelka, predstojnika oddelka, vodje dispanzerja oziroma službe, oziroma za opravljanje zdravstvene dejavnosti predložiti odločbo o koncesiji. Daljše prekinitve, razen porodniške odsotnosti, se ne vštevajo,
6. seznam objav vsaj desetih prispevkov na področju vzgoje za zdravje prebivalstva (časopisi, revije, radijski oziroma televizijski prispevki, itd.),
7. odločbo oziroma sklep o mentorstvu pripravnikom, specializantom in doktorandom,
8. ustrezno urejene članke oziroma prispevke iz 5. točke 2. člena tega pravilnika, navedene v Cobiss ali z ustreznim dokazilom (strukturirano po tipologiji prispevkov),
9. seznam najmanj desetih naslovov prispevkov, iz katerega je razvidna aktivna udeležba iz 6. točke 2. člena tega pravilnika in navedba spletne povezave do programa.
(2) Mnenje pristojnega strokovnega organa zdravstvenega zavoda oziroma strokovnega združenja iz 2. točke prejšnjega odstavka vsebuje:
– obrazložitev, v čem je kandidat prispeval k napredku zdravstvenega varstva,
– obrazložitev, v čem je kandidatov prispevek na strokovno-organizacijskem oziroma razvojnem področju,
– potrditev obsega mentorskega dela,
– druge podatke, ki so pomembni za oceno strokovnega dela kandidata.
(3) Mnenje in dokazilo Slovenskega zdravniškega društva ali Zdravniške zbornice Slovenije iz 3. točke prvega odstavka tega člena vsebuje:
– obrazložitev o kandidatovem aktivnem sodelovanju v organih, odborih ali sekcijah,
– podatke o kandidatovih aktivnostih in prispevkih pri zagotavljanju strokovne in etično-moralne ravni zdravniškega poklica.
5. člen 
(1) Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev naziva primarij minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), kot strokovnega izvedenca za dobo štirih let imenuje strokovno-posvetovalno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisija ima predsednika in štiri člane, vsak od njih pa svojega namestnika. Vsi člani komisije in njihovi namestniki so zdravniki, pri čemer mora biti vsaj en član doktor dentalne medicine. Komisijo sestavljajo:
– predstavnik Ministrstva za zdravje, predsednik,
– predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije,
– predstavnik Slovenskega zdravniškega društva,
– predstavnik Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,
– predstavnik Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
(2) Za člane komisije, ki niso javni uslužbenci, se za vprašanje nasprotja interesov in sprejemanja daril uporabljajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
(3) Plačilo članom komisije se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije.
6. člen 
Komisija pripravi mnenje, iz katerega je razvidno, ali kandidat izpolnjuje vse pogoje za podelitev naziva primarij iz tega pravilnika.
7. člen 
Nazive primarij z odločbo podeli minister. Na podlagi izdane odločbe o podelitvi naziva minister izda listino. Listino z nazivom primarij podeli minister enkrat letno, praviloma v mesecu oktobru.
8. člen 
Predlogi, prispeli do 31. 12. 2017, se obravnavajo v skladu s Pravilnikom o podeljevanju naziva primarij (Uradni list RS, št. 113/00).
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju naziva primarij (Uradni list RS, št. 113/00).
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-76/2017
Ljubljana, dne 14. novembra 2017
EVA 2017-2711-0032
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje