Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3192. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J), stran 9500.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-19
Ljubljana, dne 30. novembra 2017
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-J)
1. člen
V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 94/80 (ES) z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (UL L št. 368 z dne 31. 12. 1994, str. 38), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/19/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi Direktive 94/80/ES o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva, zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 231).«.
Tretji odstavek se črta.
2. člen 
V drugem odstavku 5. člena se besedilo »dovoljenje za stalno prebivanje« nadomesti z besedilom »potrdilo o prijavi stalnega prebivanja«.
3. člen 
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Redne volitve v občinske svete se opravijo tretjo nedeljo v novembru.«.
4. člen 
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Redne volitve v občinske svete se razpišejo julija v letu, ko se opravijo redne volitve.«.
5. člen 
V drugem odstavku 33. člena se beseda »Republiška« nadomesti z besedo »Državna«.
Četrti odstavek se črta.
6. člen 
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »in volilno komisijo volilne enote« črta.
7. člen 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen 
Občinsko volilno komisijo v občini imenuje občinski svet, volilne odbore pa občinska volilna komisija.
Občinska volilna komisija se imenuje za štiri leta, volilni odbori pa za vsake volitve.
Če bi članom občinske volilne komisije prenehal mandat v času po razpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev.«.
8. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen 
Občinska volilna komisija ima tajnika, ki ga imenuje na predlog občinske uprave.«.
9. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen 
Državna volilna komisija:
1. skrbi za enotno uporabo določb zakona, ki ureja volitve v državni zbor, v delu, ki se uporabljajo tudi za lokalne volitve in se nanašajo na volilne postopke;
2. daje občinskim volilnim komisijam strokovna navodila v zvezi z izvajanjem določb zakona, ki ureja volitve v državni zbor, v delu, ki se uporabljajo tudi za lokalne volitve in se nanašajo na volilne postopke;
3. predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona;
4. določa enotne standarde za volilni material in druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil.«.
10. člen 
42. člen se črta.
11. člen 
V tretjem odstavku 45.a člena se besedilo »ter predsednik, namestnik predsednika, člani, tajnik in namestnik tajnika volilne komisije volilne enote iz četrtega odstavka 33. člena tega zakona« črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev, imajo za svoje delo na volitvah pravico do nadomestila v višini, kot je določena za volilne odbore za volitve in referendume na državni ravni.«.
Šesti in sedmi odstavek se črtata.
Dosedanji osmi odstavek postane šesti odstavek.
12. člen 
V drugem odstavku 46. člena se besedilo »in volilnih komisij volilnih enot« črta.
13. člen 
V drugem odstavku 47. člena se besedilo »oziroma volilni komisiji volilne enote« črta.
V četrtem odstavku se za besedo »pravice« doda besedilo »in ima volilno pravico«.
14. člen 
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.«.
15. člen 
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.«.
16. člen 
68.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»68.a člen 
Kandidat mora imeti v volilni enoti, v kateri kandidira za člana občinskega sveta, stalno prebivališče, če je kandidat državljan druge države članice EU, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.«.
17. člen 
V prvem odstavku 72. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati oznako volilne enote, ime predlagatelja, ime liste kandidatov, osebne podatke kandidatov: ime, priimek, rojstni podatki, stopnja izobrazbe, naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov in delo, ki ga opravlja, naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča, če je državljan druge države članice EU in nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov, če je državljan druge države članice EU, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa naslov začasnega prebivališča.«.
18. člen 
V prvem odstavku 74. člena se besedi »petindvajseti dan« nadomestita z besedama »trideset dni«.
19. člen 
V 80. členu se pred piko doda besedilo »ter na glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja«.
20. člen 
V 85. členu se besedilo »volilna komisija volilne enote oziroma« črta.
21. člen 
V 86. členu se besedilo »volilna komisija volilne enote oziroma« črta.
22. člen 
V prvem odstavku 89. člena se besedilo »volilni komisiji volilne enote ali« črta.
Drugi odstavek se črta.
23. člen 
V prvem odstavku 90. člena se beseda »Republiški« nadomesti z besedo »Državni«.
24. člen 
Drugi odstavek 99. člena se črta.
25. člen 
Tretji odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Drugi krog rednih volitev razpiše Državna volilna komisija, drugi krog vseh ostalih volitev pa občinska volilna komisija. Drugi krog volitev se opravi 14 dni po prvem krogu volitev.«.
26. člen 
V tretjem odstavku 109. člena se drugi in tretji stavek spremenita tako, da se glasita: »Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča, če so podpisniki državljani druge države članice EU, pa naslov začasnega prebivališča, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Podatke v seznamu podpisnikov overi občinska volilna komisija.«.
V sedmem odstavku se beseda »volivci« nadomesti z besedilom »državljani Republike Slovenije«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Volilno pravico imajo tudi državljani druge države članice EU, ki imajo potrdilo o prijavi stalnega prebivanja in prijavljeno stalno prebivališče v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti.
Volilno pravico imajo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti.«.
27. člen 
Drugi odstavek 110. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
28. člen 
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»112. člen 
Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija.«.
29. člen 
113. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
30. člen 
Že začeti volilni postopki, ki jih vodijo volilne komisije volilnih enot in volilne komisije krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti na dan uveljavitve tega zakona, se dokončajo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12).
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha mandat volilnim komisijam volilnih enot in volilnim komisijam krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, razen v primeru iz prejšnjega odstavka, ko se jim mandat podaljša do konca volitev.
31. člen 
Določbe splošnih aktov občin se uskladijo z določbami tega zakona najpozneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
32. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-03/17-7/20
Ljubljana, dne 22. novembra 2017
EPA 2208-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost