Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017

Kazalo

2924. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna, stran 8320.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/19-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/19 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 in 127/06), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/20 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in76/16 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) sta Občinski svet Občine Postojna na 20. seji dne 15. 2. 2017 in Občinski svet Občine Pivka na 16. seji dne 30. 8. 2017 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
Občina Postojna in Občina Pivka ustanavljata s tem odlokom javni zdravstveni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti za Občino Postojna in Občino Pivka. Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Ker je večji del zdravstvene službe v Občini Pivka (občina zunaj sedeža javnega zavoda) organiziran preko zasebnikov, je Občina Pivka kot soustanoviteljica omejena le na službe v zdravstvenem domu, ki jih nima organiziranih na svojem območju skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in v tem obsegu prevzema tudi pravice in odgovornosti ustanoviteljice.
2. člen 
S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo zavoda, dejavnost zavoda, organiziranost zavoda, organi zavoda, delovna razmerja, premoženje zavoda, financiranje zavoda, razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda, splošni akti zavoda.
II. STATUSNE DOLOČBE 
Ime, sedež in deleža ustanoviteljic 
3. člen 
Imeni ustanoviteljic zavoda sta:
Občina Postojna s sedežem v Postojni, Ljubljanska cesta 4 in
Občina Pivka s sedežem v Pivki, Kolodvorska cesta 5.
Ustanoviteljske pravice izvršujeta občini v deležu: Občina Postojna 70,35 %, Občina Pivka 29,65 %.
Ime, sedež in pravni status zavoda 
4. člen 
Ime javnega zavoda je Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna (v nadaljevanju: zavod). Sedež zavoda je Postojna, Prečna ulica 2.
Skrajšano ime zavoda je Zdravstveni dom Postojna.
Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda. Zavod ima v okviru svoje dejavnosti vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, v katerem v sredini piše Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, 6230 Postojna.
5. člen 
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
III. ORGANIZACIJSKE DOLOČBE 
6. člen 
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom in splošnimi akti.
Osnovna dejavnost zavoda se izvaja v prostorih Zdravstvenega doma Postojna, Prečna ulica 2, Postojna.
Osnovna dejavnost se lahko izvaja tudi v prostorih Zdravstvene postaje Pivka, v kolikor kateremu izmed koncesionarjev preneha koncesijsko razmerje in se tako dogovorita ustanoviteljici.
IV. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA 
7. člen 
Dejavnost zavoda je:
1. osnovna zdravstvena dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih;
– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
– zdravstvene preglede športnikov;
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
– diagnostične in terapevtske storitve;
– osnovna nega na domu in socialnovarstvena dejavnost;
2. specialistično ambulantna dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, za področja:
– diabetologija,
– okulistika,
– ortopedija,
– rentgenologija,
– kirurgija,
– internistika,
– pulmologija,
– dermatologija in angiologija,
– otolaringologija,
– medicina dela, prometa in športa,
– psihiatrija, storitve kliničnega psihologa in psihološke storitve,
– ortodontija,
– razvojna ambulanta in druga področja v soglasju z ustanoviteljicama;
3. druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom:
– prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
– programi za zdravo življenje,
– izvajanje mrliške pregledne službe,
– svetovanje s področja zdravstva in organizacije zdravstva;
4. prodaja blaga v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti;
5. koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže;
6. pedagoške naloge;
7. kadrovski management in posredovanje kadrov.
V tem členu našteta dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.
Dejavnosti zavoda je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščena v:
– 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
– 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
– 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
– 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
– 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– 81.210 Splošno čiščenje stavb
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške dejavnosti
– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
– 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
– 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri.
V. ORGANI ZAVODA 
8. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja,
– strokovni svet zavoda.
Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
9. člen 
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic, od katerih imenuje dva predstavnika Občina Postojna in enega Občina Pivka,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– dva predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov, od katerih je eden občan Postojne in eden občan Pivke.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta občin ustanoviteljic.
10. člen 
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja.
Na prvi seji sveta člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda z večino glasov vseh članov sveta. Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda v roku 30 dni po imenovanju članov.
Svet zavoda dela na sejah. Seje sklicuje predsednik sveta zavoda na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta in na pobudo direktorja.
Svet zavoda je sklepčen in veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Svet zavoda sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta zavoda. Podrobnejši način svojega delovanja in poslovanja svet zavoda določi v poslovniku sveta zavoda.
Direktor je dolžan ustanoviteljici pisno obvestiti o poteku mandata članov sveta zavoda najmanj tri mesece pred iztekom.
11. člen 
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti zavoda,
– sprejema program dela in razvoj zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– sprejema, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu in h kadrovskemu načrtu,
– predlaga ustanoviteljicama revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljic,
– ocenjuje delo direktorja in pripravi izhodišča za določitev delovne uspešnosti direktorja,
– imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanoviteljic,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov,
– na predlog direktorja imenuje in razrešuje strokovnega vodjo,
– po predhodnem soglasju ustanoviteljic odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
– imenuje in razrešuje člane stalnih in občasnih komisij,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– daje ustanoviteljicam predlog za spremembo, razširitev in ukinitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih, za katere je tako določeno s statutom zavoda,
– daje soglasje k sprejemanju programa razreševanja presežnih delavcev zavoda in
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
b) Direktor
12. člen 
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje predpisane pogoje. Pogoji so določeni s statutom zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku lahko ponovno imenovan.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
13. člen 
Naloge direktorja so:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela,
– sprejema kadrovski načrt in strateški načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest,
– daje predlog za spremembo, razširitev in ukinitev dejavnosti,
– daje predloge in menja o posamičnih vprašanjih, za katere je tako določeno s statutom zavoda,
– vodi strokovno delo in odgovarja za strokovnost dela zavoda, če je obenem tudi strokovni vodja,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev zavoda,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– pripravi letno poročilo o delu in poslovanju zavoda in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja. Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
14. člen 
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda.
15. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto.
c) Strokovni vodja
16. člen 
Strokovno delo zavoda vodi in zanj odgovarja strokovni vodja.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda, na predlog direktorja po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.
Strokovni vodja je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati strokovni svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.
Funkciji poslovodnega organa in strokovnega vodje zavoda sta lahko združeni.
V kolikor sta funkciji poslovodnega organa in strokovnega vodje združeni, se opravljata tako, da se 60 % delovnega časa opravlja funkcija direktorja (24 ur tedensko), 40 % delovnega časa pa se opravlja funkcija strokovnega vodje (16 ur tedensko). Plačni razred se določi glede na interni akt o sistemizaciji delovni mest zavoda.
d) Strokovni svet
17. člen 
Strokovni svet je kolegijski organ zavoda. Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda, v skladu z zakonom. Strokovni svet obravnava vprašanja s področja:
– strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih,
– določa strokovne podlage za program dela in razvoja javnega zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela ter pogojev za razvoj dejavnosti zavoda,
– opravlja druge z zakonom ter odlokom in s statutom zavoda določene naloge.
VI. DELOVNA RAZMERJA 
18. člen 
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci morajo imeti ustrezno izobrazbo v skladu z zakonodajo in predpisi, ki urejajo to področje.
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljajo zdravstveno dejavnost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino in s kodeksom medicinske deontologije oziroma v skladu z drugimi strokovnimi in etičnimi kodeksi.
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in drugim splošnimi akti zavoda.
VII. PREMOŽENJE 
19. člen 
Zavod upravlja s premoženjem v lasti ustanoviteljic, to je Zdravstvenega doma Postojna s pripadajočimi zemljišči.
V skladu z Pogodbo o razdružitvi premoženja bivše Občine Postojna, z dne 21. 6. 2001, je Objekt Zdravstvenega doma Postojna skupaj z funkcionalnimi zemljišči solastnina obeh občin, in sicer Občine Postojna v deležu 70,35 % in Občine Pivka v deležu 29,65 %. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem.
Zavod je dolžan dati najemnikom možnost najema prostorov in opreme, ki jih sam ne potrebuje za opravljanje javne zdravstvene službe, ter omogočiti vlaganja najemnikovih sredstev v prostore in opremo.
20. člen 
Ustanoviteljici iz občinskih proračunov zagotavljata sredstva za investicije v zavodu in za druge obveznosti določene z zakonom in s tem odlokom na osnovi sprejetega proračuna oziroma drugih strateških dokumentov.
Če ni dogovorjeno drugače, se pri tem uporablja ključ delitve glede na delež ustanoviteljic iz 3. člena tega odloka.
VIII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
21. člen 
Sredstva za izvajanje dejavnosti zavod pridobi:
– na osnovi pogodbe za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
– iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za storitve in namene, za katere je z zakonom določeno ali posebej dogovorjeno, da se financirajo iz republiškega proračuna,
– iz proračunov občin ustanoviteljic, za preventivne programe na področju zdravstvene dejavnosti in investicije,
– s prodajo storitev drugim,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda.
22. člen 
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvajata občini ustanoviteljici in pristojni državni organi.
IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
23. člen 
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti zavod nameni za razvoj, investicije v opreme, medicinsko-tehnološko posodobitev in opravljanje osnovne dejavnosti, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova najemnin pa tudi za investicije v objekt.
V kolikor se investicija v objekt izvaja neposredno s strani ustanoviteljic, lahko ustanoviteljici odločita, da se sredstva prenesejo na račun občin, ki projekt izvajajo.
O namenu in razporeditvi presežkov odločata ustanoviteljici na predlog direktorja.
Del presežka prihodkov nad odhodki, ki jih zavod ustvari s prihodki, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu, se lahko razdeli za dodatno delovno uspešnost, na način določen v skladu z zakonodajo.
24. člen 
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v letnem poslovnem poročilu, krijeta ustanoviteljici v deležih iz 3. člena tega odloka le, če zavod z analizo stanja po posameznih področjih dela dokaže, ustanoviteljici pa ugotovita, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu z veljavnim kadrovskim načrtom.
25. člen 
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
26. člen 
Če zavod v medletnem ali letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
27. člen 
Zavod je pravna oseba. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
V pravnem prometu s tretjimi osebami zavod s premičnim premoženjem upravlja samostojno, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
Zavod prevzema odgovornost za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s premoženjem ustanoviteljic, ki ga ima v upravljanju.
28. člen 
Zavod zastopa in predstavlja direktor. Direktor je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, ki ga sprejme svet zavoda (letnega izvedbenega načrta), razen pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje ustanoviteljic.
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA 
29. člen 
Ustanoviteljice so dolžne zagotavljati zavodu sredstva za njegov razvoj oziroma investicije v okviru sprejete mreže javne zdravstvene dejavnosti v občinah.
30. člen 
Zavod je dolžan predložiti ustanoviteljicam letno poročilo o poslovanju z zaključnim računom, letni plan razvoja, program strategije razvoja za srednjeročno obdobje ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
31. člen 
Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut zavoda,
– akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja in
– druge splošne akte.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
Svet zavoda mora v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka sprejeti nov statut zavoda skladen z odlokom.
Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom po preteku mandata sedanjega sveta zavoda.
33. člen 
Funkcijo direktorja zavoda opravlja trenutni direktor zavoda do poteka mandata. Direktor se imenuje v skladu z določili tega odloka po poteku mandata trenutnemu direktorju.
34. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna (Uradni list RS, št. 92/98).
35. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se posreduje v objavo, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic.
Št. 007-10/2017
Postojna, dne 15. februarja 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.
Št. 9000-16/2017
Pivka, dne 30. avgusta 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti