Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017

Kazalo

2922. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi, stran 8319.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 17. /redni/ seji dne 19. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi 
1. člen 
V Sklepu o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi (Uradni list RS, št. 18/17) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Investitor Green center Lendava d.o.o., Glavna ulica 11, 9220 Lendava, ki ga zastopata Herneth Günter in Rossmann Christian, je na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB, 58/12 in 27/16) podal pobudo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo stavb za rastlinsko pridelavo, rastlinjakov.
Na podlagi pobude investitorja oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100963375, ki je lastnik avstrijskega vrtnarskega podjetje Herneth Gartenbau KG, ki je v letu pred vloživijo pobude z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseglo najmanj 60 odstotkov svojega letnega prihodka, pri čemer je ta prihodek bil večji od 30.000 eurov in je tako izpolnjen pogoj iz točke b) četrtega odstavka 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB, 58/12 in 27/16) za začetek postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za načrtovanje kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
Glede na izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka je Občina Lendava pristopila k pripravi podrobnega načrta.«.
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0012/2017-6
Lendava, dne 19. oktobra 2017
Podžupan 
Občine Lendava 
Stanislav Gjerkeš l.r.