Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017

Kazalo

2918. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 8313.

  
Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in 3. ter 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16 in 15/17) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 65/06, 43/07, 28/09, 10/12 in 35/13) se v drugem odstavku 2. člena v prvi preglednici Tip osebe javnega prava: članica univerze oziroma druga članica univerze, Razpon plačnega razreda: 50–56 črta vrstica »66150, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, B019303, dekan/direktor ČUDČU, 53«.
V drugi preglednici Tip osebe javnega prava: javni raziskovalni zavod/javni infrastrukturni zavod, Razpon plačnega razreda: 50–57 se na koncu doda nova vrstica, ki se glasi:
»
34754
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER
B017370
direktor JRZ/JIZ
55
«. 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-79/2016/13
Ljubljana, dne 24. oktobra 2017
EVA 2016-3330-0058
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport