Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017

Kazalo

2917. Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), stran 8312.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ) 
Razglašam Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. oktobra 2017.
Št. 003-02-9/2017-20
Ljubljana, dne 31. oktobra 2017
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
ZA UREJANJE POLOŽAJA ŠTUDENTOV (ZUPŠ) 
1. člen
(vsebina zakona) 
S tem zakonom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe naslednjih zakonov:
1. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15);
2. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo);
3. Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16);
4. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16) in
5. Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16).
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
2. člen 
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se v prvem odstavku 22. člena besedilo »vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.« nadomesti z besedilom »vendar največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem dopolni 26 let.«.
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane 
3. člen 
V Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane se četrti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Subvencionirani obroki se lahko nudijo le od 8.00 ure do 21.00 ure.«.
Zakon o štipendiranju 
4. člen 
V Zakonu o štipendiranju se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(splošni pogoji za pridobitev štipendije) 
Če ta zakon ne določa drugače, se štipendija dodeli:
– državljanom Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– državljanom Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
– državljanom držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in njihovim vzdrževanim družinskim članom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– delavcem migrantom, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim vzdrževanim družinskim članom, ki prebivajo v Republiki Sloveniji,
– obmejnim delavcem, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim vzdrževanim družinskim članom, za izobraževanje v Republiki Sloveniji,
– državljanom tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.«.
5. člen 
Za šestim odstavkom 18. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Štipendist, ki med šolskim ali študijskim letom izpolni pogoje za pridobitev dodatka za bivanje, je s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka spremembe upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto.«.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
6. člen 
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se v prvem odstavku 23. člena besedilo »upravičeni državljani Republike Slovenije« nadomesti z besedama »upravičene osebe«.
Zakon o visokem šolstvu 
7. člen 
V Zakonu o visokem šolstvu se za 69. členom doda nov 69.a člen, ki se glasi:
»69.a člen 
(študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom) 
Študenti s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govornojezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Študenti s posebnim statusom po tem zakonu so študenti vrhunski športniki, študenti priznani umetniki ter drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj. Študenti s posebnim statusom so tudi študenti, ki v času študija postanejo starši.
Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom so upravičeni do:
– ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa,
– prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri študiju, pri čemer lahko napredujejo in dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s študijskim programom, in pri tem obdržijo druge pravice in ugodnosti študentov iz prvega odstavka 69. člena tega zakona.
Postopke in podrobnejši način izvrševanja pravic iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za visoko šolstvo.«.
8. člen 
V drugi alineji prvega odstavka 70. člena se za besedilom »program druge stopnje,« doda besedilo »z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»V primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko študent po zaključku študijskega programa odpove statusu študenta.
Način in obliko zagotavljanja podatkov glede odpovedi statusa študenta iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za visoko šolstvo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Minister, pristojen za visoko šolstvo, s tem zakonom uskladi Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16 in 3/17) ter Pravilnik o zagotavljanju podatkov za eVŠ (Uradni list RS, št. 12/17) v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom uveljavljajo pravice iz tretjega odstavka 69.a člena Zakona o visokem šolstvu od vpisa v študijskem letu 2019/2020.
Študent se po zaključku študijskega programa na podlagi petega odstavka 70. člena Zakona o visokem šolstvu lahko odpove statusu študenta od 1. oktobra 2018.
10. člen 
Štipendijsko razmerje upravičencev, ki so do uveljavitve tega zakona pridobili štipendije po Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) in Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), se do zaključka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega so pridobili štipendijo, presoja po dosedanjih predpisih.
11. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/17-18/20
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
EPA 2020-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti