Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017

Kazalo

2691. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017, stran 7607.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 21. redni seji dne 4. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2017 v EUR
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
2.698.900
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.294.892
70
DAVČNI PRIHODKI
2.066.442
700 Davki na dohodek in dobiček
1.854.964
703 Davki na premoženje
146.270
704 Domači davki na blago in storitve
65.208
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
228.450
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
164.521
711 Takse in pristojbine
3.276
712 Denarne kazni
1.279
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
59.374
72
KAPITALSKI PRIHODKI
131.063
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
31.615
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg. sredstev
99.448
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
272.945
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij
203.176
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
69.769
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.953.912
40
TEKOČI ODHODKI 
831.268
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
229.265
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
35.670
402 Izdatki za blago in storitve
518.248
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
33.085
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.062.238
410 Subvencije
45.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
563.873
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
146.157
413 Drugi tekoči domači transferi
307.208
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
944.303
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
944.303
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
116.103
431 Investicijski transferi fizičnim in prav. osebam, ki niso pr. up.
97.828
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
18.275
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–255.012
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE(500)
76.660
50
ZADOLŽEVANJE
76.660
500 Domače zadolževanje
76.660
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
40.000
55
ODPLAČILO DOLGA
40.000
550 Odplačila domačega dolga
40.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–218.352
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
36.660
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
255.012
XII.
STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA
547.652
« 
2. člen 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – http:/www.sveti-jurij.si/.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2017
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.