Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017

Kazalo

2688. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2017, stran 7601.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 17. redni seji dne 6. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
573.229
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
429.507
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
397.871
700 Davki na dohodek in dobiček
358.720
703 Davki na premoženje
30.400
704 Domači davki na blago in storitve
8.521
706 Drugi davki
230
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
31.636
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
9.020
711 Takse in pristojbine
500
712 Globe in druge denarne kazni
320
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.530
714 Drugi nedavčni prihodki
266
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
143.722
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
143.722
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske Unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
654.064
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
258.763
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
77.454
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
11.980
402 Izdatki za blago in storitve
156.129
403 Plačila domačih obresti
2.200
409 Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
250.752
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
102.325
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
5.940
413 Drugi tekoči domači transferi
142.487
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
129.049
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
129.049
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
15.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
15.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–80.835
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
56.791
50
ZADOLŽEVANJE 
56.791
500 Domače zadolževanje 
56.791
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
18.500
55
ODPLAČILA DOLGA
18.500
550 Odplačila domačega dolga
18.500
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–42.544
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
38.291
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)
80.835
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
107.619
9009 Splošni sklad za drugo
107.619
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 410-0011/2017/2
Osilnica, dne 6. oktobra 2017
Župan 
Občine Osilnica 
Antun Volf l.r.