Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017

Kazalo

2685. Sklep o začetku priprave šestih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN6, stran 7535.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami in dopolnitvami) (v nadaljnjem besedilu ZPNačrt) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 UPB, 107/13) je župan Občine Idrija sprejel
S K L E P 
o začetku priprave šestih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN6 
1. člen 
Uvodne določbe 
S tam sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija št. 6 po skrajšanem postopku (v nadaljevanju SD OPN6), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN6 
OPN je stopil v veljavo 1. junija 2011. Prve spremembe in dopolnitve OPN so se nanašale na prostorsko izvedbene pogoje odloka, druge spremembe in dopolnitve OPN so odpravljale neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega ali strateškega dela kot posledica očitnih napak, tretje in četrte spremembe in dopolnitve OPN so se ponovno nanašale na prostorsko izvedbene pogoje odloka, v teku pa je postopek za pete spremembe in dopolnitve OPN, ki se nanašajo na spremembo namenske rabe prostora.
S postopkom SD OPN6 po skrajšanemu postopku se predlaga sprememba tekstualnega dela OPN – zmanjšanje faktorja deleža zelenih površin za enoto urejanja prostora ID_1/3_IGs.
3. člen 
Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo SD OPN6 
S pričetim postopkom SD OPN6 bo občina sprejela spremembo tekstualnega dela izvedbenega dela akta – spreminjajo se prostorsko izvedbeni pogoji na enoti urejanja prostora ID_1/3_IGs, kjer se zmanjšuje faktor zelenih površin.
Območje SD OPN6 se nanaša na območje enote urejanja prostora ID_1/3_IGs, v sklopu enote pa na parcele 151/4, 151/5, 154/6, 155/10, 155/11, 533/6, 533/7 vse k.o. Spodnja Idrija.
SD OPN06 se izvajajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju po skrajšanem postopku.
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve temeljijo na analizi dejanskega stanja, izdelanih strokovnih podlagah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju nadrejenih prostorskih aktov.
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z zakonskimi določili in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
Roki za pripravo prostorskega načrta 
Faza
Roki
Izdelava osnutka SD OPN6 
oktober 2017
Pridobitev prvih mnenj na SD OPN6
30 dni po oddaji vloge
Pridobitev odločbe o CPVO
30 dni po prejemu prvih mnenj pristojnih NUP
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN6
10 dni po pridobitvi vseh prvih mnenj
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN6
8 dni po objavi javnega naznanila, traja 30 dni
Priprava in sprejem stališč do pripomb ter predlogov z javne razgrnitve in obravnave 
15 dni
Izdelava predloga SD OPN6 na osnovi potrjenih stališč do pripomb
10 dni po potrditvi stališč
Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni po oddaji vloge
Izdelava dopolnjenega predloga SD OPN6
10 dni po prejemu vseh drugih mnenj
Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka SD OPN6
Prva naslednja seja OS
Objava Odloka o spremembah in dopolnitvah SD OPN6 v Uradnem listu
Takoj po sprejemu na seji
V rokih za pripravo OPN niso zajete aktivnosti v zvezi s pripravo in vodenjem postopka celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev 
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja; Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Eles d.o.o, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
– Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija;
– Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju oziroma da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, naročnik zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem 
Stroške priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta in postopka nosi Hofer trgovina d.o.o..
8. člen 
Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Idrija.
Št. 3500-0001/2017-3
Idrija, dne 5. oktobra 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.