Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017

Kazalo

2684. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje, stran 7530.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 14/17) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 19. redni seji z dne 26. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Z odlokom o pokopališkem redu se podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Dobrepolje.
(2) Na območju Občine Dobrepolje se pogrebne in pokopališke dejavnosti izvajajo na pokopališču Videm in na pokopališču Pri cerkvi – Struge.
(3) Pokopališči na območju Občine Dobrepolje (v nadaljevanju občina) sta namenjeni pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso. V primerih, ko se želje pri dogovorih za izvedbo pogreba razlikujejo med verskimi skupnostmi, različnimi organizacijami in društvi, je potrebno spoštovati pokojnikove želje oziroma želje svojcev pokojnika.
2. člen 
(1) Na pokopališčih se praviloma pokopavajo umrli iz okoliša, kateremu je pokopališče namenjeno, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci. Karta okolišev pokopavanja je sestavni del tega odloka in je na vpogled na sedežu občine.
(2) Na pokopališčih so lahko pokopane tudi osebe, rojene v tem okolišu, ki so živele drugod, izrazile pa so željo, da so pokopane na domačem pokopališču.
(3) Na pokopališčih se pokopavajo tudi drugi umrli iz območja Republike Slovenije, če prostorske možnosti to omogočajo. O tem odloči upravljavec pokopališča.
2. POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST IN NJUN NAČIN ZAGOTAVLJANJA 
3. člen
(1) Pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč, je izbirna občinska javna služba.
(2) Pogrebna dejavnost, ki obsega prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, se izvaja na trgu.
(3) Pogrebna dejavnost, ki obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, je obvezna občinska gospodarska javna služba.
4. člen 
(1) Upravljavec pokopališča je Občina Dobrepolje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča;
– izvajanje investicijskega vzdrževanja;
– izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov;
– oddajo grobov v najem;
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(3) Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli na podlagi javnega razpisa po postopku določenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
3. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 
5. člen
(1) Zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki jo izvaja Javno komunalno podjetje ali koncesionar, obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
(2) 24-urna dežurna služba se zagotavlja z javno službo na celotnem območju občine. Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonske obveze in ravnati v skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine.
(3) Cenik za storitev zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe na podlagi Uredbe Vlade Republike Slovenije o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, potrdi pa jo občinski svet.
(4) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
4. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
6. člen
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice, oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
(3) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem pokopališkim redom. Pogrebni slovesnosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Na željo umrlega ali svojcev, se pogreb lahko opravi v ožjem družinskem krogu.
7. člen 
(1) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(2) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(3) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
(4) Pogrebne svečanosti za tujce se lahko opravijo v skladu s pravili in navadami v njihovi domovini, če je bila taka želja pokojnika ali njihovih svojcev, vendar se morajo svojci o tem pred pogrebom dogovoriti z izvajalcem pogrebnih in pokopaliških dejavnosti.
8. člen 
(1) Pogrebna slovesnost se prične na poziv vodje pogrebne slovesnosti izvajalca pogrebnih storitev z dvigom pokojnikove krste ali žare. Če že v začetni pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, govorci, častna enota, godba ali pevski zbor, najprej opravi obred predstavnik verske skupnosti, sledijo obredi ostalih udeležencev, kot to po dogovoru s svojci odloči vodja slovesnosti.
(2) Pogrebni sprevod se prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno zastavo, če je umrli tuj državljan in z nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja verski obred, sledijo prapori, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, pevci, častna enota), nosilci žalnih vencev in odlikovanj, sledijo predstavniki verskih skupnosti, nosilci žare oziroma osebje vozička s krsto, sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti.
(3) Pogrebni sprevod se odvija od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču. Na željo umrlega ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način med samim potekom sprevoda v poslovilnem objektu oziroma v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.
(4) Po prihodu pogrebnega sprevoda do groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebne svečanosti.
(5) Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, poslovilni govori, igranje oziroma petje primernih glasbenih vsebin ter častna salva v primeru navzočnosti častne enote. Uradni del pred odprtim grobom se zaključi s poslovilnim poklonom državne zastave.
(6) Udeleženci pogrebne slovesnosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
9. člen 
Najkasneje dve uri po končani slovesnosti morajo grobarji grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne predstavlja nevarnosti odtujitve iz groba oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi.
10. člen 
Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do območja raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti pred območjem raztrosa na način sprevoda do groba, prav tako tudi obred po raztrosu.
5. STORITVE GROBARJEV IN POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA, KI SE ZAGOTAVLJAJO NA POSAMEZNEM POKOPALIŠČU 
11. člen
Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov.
12. člen 
Storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva izvajalec pogrebne storitve zaračuna naročniku storitev po veljavnem ceniku.
6. OSNOVNI OBSEG POGREBA 
13. člen
(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
(2) Pri izvedbi osnovnega pogreba se obvezno uporabljajo standardi in normativi za najmanj: žaro oziroma krsto ustreznih dimenzij z oblogo ter spremljajočo opremo za pokojnika, nagrobno obeležje, spremstvo v prevozu pokojnika, pripravo pokojnika, pripravo grobne jame ustreznih dimenzij z zasutjem, pogrebno moštvo ter minimalno pogrebno svečanost.
14. člen 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(3) K prijavi pokopa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena, ter soglasje najemnika groba za pokop prijavljenega pokojnika. Če pokop prijavlja najemnik se šteje, da je njegovo soglasje podano.
7. NAČIN IN ČAS POKOPA 
15. člen
(1) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(2) Pogrebne slovesnosti se opravljajo v dogovoru z izvajalcem javne službe vsak dan med 10. in 18. uro.
16. člen 
O pokopu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča, na katerem se bo pokop odvijal. Navesti je potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in uro pričetka pokopa. Na željo naročnika pokopa se obvestilo o pokopu ne objavi.
8. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
17. člen
(1) V primeru, če je plačnik pokopa občina, se praviloma izvede osnovni pogreb z osnovno pogrebno opremo v posebno grobno polje za tovrstne pokope. Najemnik tega grobnega polja je občina. Evidenca pokopanih v tovrstno posebno grobno polje je javna in na vpogled pri upravljavcu pokopališča.
(2) Neidentificirana trupla, zatečena na območju občine, se pokopljejo na pokopališču na Vidmu. Plačnik storitev je občina.
9. MOŽNOST POKOPA ZUNAJ POKOPALIŠČA, Z DOLOČITVIJO PROSTORA 
18. člen
(1) Raztros pepela iz žare se izvaja na območju novo urejenih parkovnih ureditev pokopališča Pri cerkvi – Struge, izven območja pokopališča pa le na območju, ki ga na podlagi izdanega soglasja določi pristojni občinski organ. Karta območja raztrosa pepela na območju pokopališč se nahaja pri upravljavcu pokopališč in na občini.
(2) Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem občinskega organa opravi pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Občinski organ o raztrosu pepela zunaj območja pokopališča oziroma o pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
(4) Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom.
10. RAVNANJE S POKOJNIKOM DO POKOPA V KRAJIH, KJER NA POKOPALIŠČIH NI MRLIŠKE VEŽICE 
19. člen
Uporaba mrliške vežice je predpisana na celotnem območju občine.
11. POKOPALIŠČA, KI MORAJO IMETI MRLIŠKE VEŽICE 
20. člen
Pokopališka služba se na območju občine opravlja na pokopališču na Vidmu in na pokopališču Pri cerkvi – Struge. Obe pokopališči imata mrliško vežico.
12. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC 
21. člen
(1) Mrliški vežici obratujeta v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom pogrebne storitve.
(2) Umrli oskrbovanci doma za ostarele, ki bodo pokopani na pokopališčih izven občine, se lahko do organiziranega prevoza na pokopališče nahajajo v namenskem prostoru tega doma.
13. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 
22. člen
Prva ureditev groba zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče ter postavitev osnovnega znamenja. Prvo ureditev izvajajo grobarji po ceniku izvajalca pogrebne storitve oziroma svojci sami.
14. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
23. člen
(1) Območje pokopališča je javni prostor za izvajanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru na javnem mestu.
(2) Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.
(3) Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.
24. člen 
(1) Na območju pokopališča je prepovedano:
– skruniti nagrobna obeležja in objekte in naprave pokopališča,
– hoditi po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlagati odpadke izven za to določenega prostora,
– onesnaževati pokopališki prostor in objekte,
– namerno poškodovati mrliške vežice, grobove, nasade in druge naprave in predmete,
– voditi živali,
– voziti se s kolesom ali motornim vozilom ter njihovo parkiranje.
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
25. člen 
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih grobov in premične in nepremične opreme. Premično in nepremično nagrobno opremo večje vrednosti lahko najemniki zavarujejo proti kraji in poškodovanju po tretji osebi. Tovrstnega zavarovanja v okviru pokopališke dejavnosti upravljavec pokopališča ne zagotavlja.
(2) Napisi na nagrobnih ploščah ne smejo žaliti narodnostnega čuta, pietete do mrtvih, niti ne smejo vzbujati nejevolje ali zgražanja občanov.
(3) Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati izrabljeno cvetje in nagrobne sveče, ter jih prepustiti v tipizirane namenske posode za odpadke.
26. člen 
(1) Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le otroški in invalidski vozički, potrebno delovno orodje in stroji ter službena vozila upravljavca.
(2) Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih, dovoliti uporabo prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja ter izvajalcem obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za najemnika groba.
15. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
27. člen
Upravljavec pokopališča odda najemniku v najem grob na podlagi najemne pogodbe. Z najemno pogodbo se določi:
– osebe najemnega razmerja,
– trajanje najema oziroma uporabe groba,
– polje, vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– plačnika grobnine in način plačevanja grobnine (letne najemnine),
– obveznost najemnika glede urejanja groba in
– ukrepe v primeru neizvajanja obveznosti iz pogodbe.
28. člen 
(1) Najemnik ali najemnica (v nadaljnjem besedilu: najemnik) groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(2) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(3) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(5) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
(6) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
(7) Če dedič najemnika groba kljub pisnemu pozivu upravljavca pokopališča ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
29. člen 
Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– vzdrževati grobove,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– redno plačevati najemnino za grob,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca ter
– spoštovati pokopališki red.
30. člen 
Najem groba se lahko prekine:
– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pogodbo,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča in
– s potekom najemne pogodbe.
31. člen 
Po prekinitvi najema groba se šteje grobni prostor kot opuščen do konca mirovalne dobe, nato se ustrezno uredi oziroma prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti nagrobnik, sicer to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Upravljavec je dolžan spomenik in drugo opremo z groba hraniti v skladiščnih prostorih najmanj šest mesecev po prenehanju najemne pogodbe.
16. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
32. člen
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, spremembo postavitve ter za odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča.
33. člen 
Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
34. člen 
Stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja zidov ali dela zidov, ki služijo grobu oziroma grobnim znamenjem, nosijo najemniki grobov oziroma lastniki teh znamenj.
35. člen 
(1) Na pokopališču se zagotavlja enakopravna obravnava kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev storitev na pokopališču.
(2) Zidarska, kamnoseška, kovino strugarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le po predhodni pisni seznanitvi upravljavca pokopališča.
36. člen 
(1) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati svoje grobove in vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi.
(2) Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljavec pokopališča je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti skrajni rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši od dveh mesecev.
17. ZVRSTI GROBOV 
37. člen
(1) Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– enojni grob, dvojni grob, otroški grob, povečani grob, ter vrstni grob.
– grobišča, kostnice in skupna grobišča;
– žarni grobovi;
– prostor za anonimne pokope;
– prostor za raztros pepela.
(2) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
18. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
38. člen
Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša 1 m, dolžina pa 2,3 m.
39. člen 
Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša 1,6 m, dolžina pa 2,3 m.
40. člen 
Otroški grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša 0,7 m, dolžina pa 1,5 m.
41. člen 
Povečani grob je grob večjih dimenzij od dvojnega groba. Vanj se poleg krst lahko pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša do 2,4 m, dolžina pa 2,3 m.
42. člen 
Vrstni grobovi so tisti grobovi, ki so razporejeni drug ob drugem ter oblikovani in urejeni po enotnih merilih. V njih se pokojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu. Vrstni grobovi se oddajajo v najem samo za določeno dobo, ki ni krajša od 25 let. Po preteku te dobe se grobovi prekopljejo in ponovno oddajo, najdeni posmrtni ostanki pa položijo v skupno grobišče. V vrstne grobove se pokopavajo krste in žare. Globina groba znaša 1,8 m, širina groba znaša 1 m, dolžina pa 2,3 m.
43. člen 
Žarni grobovi so talni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
44. člen 
(1) Grobišča, kostnice in skupna grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(2) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(3) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz vrstnih grobov po preteku dobe najema, iz drugih grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.
45. člen 
Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.
46. člen 
Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, namenjen pokopu krst ali žar, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označb in imen pokojnikov. Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
47. člen 
Prostor za raztros pepela je prostor na označenem posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem nagrobniku. Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.
48. člen 
Za obstoječe grobove se uporabljajo obstoječe oblike in velikosti. Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja oziroma v enotni velikosti nagrobne plošče. Višina nagrobne plošče ne sme presegati 0,8 metra, širina pa ne sme presegati 1,5 metra. Postavljena mora biti v središču vzglavja groba.
19. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE 
49. člen
(1) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(3) Za pokop z žaro mirovalna doba ne velja.
20. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
50. člen
(1) Upravljavec pokopališča zaračunava pokopališke storitve izvajalcem pogrebnih storitev po cenah enotnega cenika, ki ga potrdi pristojni občinski organ ob sklenitvi pogodbe o upravljanju pokopališč.
(2) Cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti ter na oglasni deski pokopališča in objavljen na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.
21. POGREBNA PRISTOJBINA, KI JO LAHKO DOLOČI OBČINA ZA IZVEDBO POGREBA NA POSAMEZNEM POKOPALIŠČU, IN KI JO UPRAVLJAVCU POKOPALIŠČA PLAČA IZVAJALEC POGREBA 
51. člen
(1) Občinski svet lahko s posebnim sklepom določi pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču. Zbrana sredstva pogrebne pristojbine so namenska in jih upravljavec v soglasju s pristojnim organom občine namenja investiranju v gradnjo ali obnovo pokopališke infrastrukture na območju občine.
(2) Pristojbino za izvedbo pogreba zaračuna upravljavec pokopališča izvajalcu pogreba.
22. RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
52. člen
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
53. člen 
Tabela razmerij grobnine do enojnega groba
Vrsta groba 
Faktor grobnine
enojni grob
1
otroški grob
0,6
žarni grob
0,6
dvojni grob 
1,5
povečani grob
1,7
vrstni grob
0,8
54. člen
(1) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(2) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s posebnim sklepom določi pristojni občinski organ. Za posamezne zvrsti grobov se grobnina določi v ceniku, upoštevajoč razmerja grobnine posamezne vrste groba do enojnega groba.
(3) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.
(4) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(5) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(6) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.
23. DRUGA VPRAŠANJA POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI TER UPORABNIKOV 
55. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na (pokopališke) oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba.
56. člen 
(1) Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na označevalni tabli na vhodu na pokopališče mora biti označen naziv pokopališča, upravljavec pokopališča ter odpiralni čas pokopališča. Pokopališki red mora biti izobešen poleg označevalne table na vhodu na pokopališče.
(2) Območje pokopališča ni varovano, prav tako niso varovane pogrebne slovesnosti. Varovanje pogrebne slovesnosti oziroma zavarovanje premičnega premoženja grobnega polja lahko zagotovijo naročniki pogrebne slovesnosti oziroma najemniki groba.
(3) Območje pokopališča je lahko video nadzorovano, skladno z veljavno zakonodajo.
57. člen 
Pokopališče mora biti opremljeno:
– najmanj z enim mestom s tekočo vodo,
– z dostopno potjo s parkiriščem,
– z opremo za ozvočenje pogrebne slovesnosti,
– z orodjem in opremo za vzdrževanje javnih površin,
– s prostorom in posodami za prepuščanje najmanj mešanih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih odpadkov ter odpadnih nagrobnih sveč.
58. člen 
Upravljavec je dolžan:
– izvajati pokopališko dejavnost ter urejati pokopališče skladno z določili tega odloka,
– biti spoštljivega obnašanja do pokojnika, njegovih svojcev in do vseh drugih udeležencev pogrebne svečanosti,
– skrbeti za red in čistočo na pokopališču ter v in ob objektih in njihovi neposredni okolici,
– opozarjati najemnike grobov o morebitni zapuščenosti grobov,
– po potrebi ustrezno urediti grobove, za katere ne skrbijo svojci,
– uporabnikom pokopaliških storitev omogočiti vpogled v načrt razdelitve na pokopališčna polja in grobove,
– čistiti glavne sprevodne poti v zimskem času.
59. člen 
(1) Na pokopališču ali izven pokopališča, po možnosti v njegovi neposredni bližini, mora biti zagotovljen prostor za pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
(2) Pokop v nov grob se izvede po vrsti, razen pri pokopih v obstoječe grobove.
(3) Uporabniki storitev imajo pravico in obveznost do uporabe storitev pod pogoji tega odloka, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice, in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov, ki urejajo pokope.
24. NADZOR 
60. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
(2) Pristojni organi občinske uprave ter druge pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov.
25. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
61. člen 
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
62. člen 
(1) Upravljavec je dolžan prevzeti vsa dela v zvezi z opravljanjem pokopališke dejavnosti ter urejanjem pokopališč v 30 dneh po objavi tega odloka oziroma takoj po podpisu pogodbe o izvajanju pokopališke dejavnosti na območju Občine Dobrepolje.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe je dolžan najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi metodologije za oblikovanje cen občinskemu svetu predložiti v sprejem cenik storitev javne službe.
(3) Upravljavec je dolžan v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka izvesti načrt postavitve oznak v skladu s tem odlokom ter pokopališki kataster in načrt pokopališča.
63. člen 
(1) Upravljavec mora najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe o izvajanju pokopališke dejavnosti ponuditi veljavnim najemnikom sklenitev nove najemne pogodbe ter skrajni rok za podpis najemne pogodbe.
(2) Po preteku tega roka se šteje, da ima upravljavec sklenjeno veljavno najemno pogodbo z najemnikom, če je bila najemna pogodba sklenjena z občino pred uveljavitvijo tega odloka.
64. člen 
(1) Do končne ureditve oddelka raztrosa pepela na območju novo urejenih parkovnih ureditev pokopališča Pri cerkvi – Struge, se raztros pepela iz žare na območju Občine Dobrepolje ne zagotavlja.
(2) Občina mora končno ureditev oddelka raztrosa pepela na pokopališču Pri cerkvi – Struge zagotoviti najpozneje v obdobju enega leta po uveljavitvi tega odloka.
65. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 34/96).
66. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2017
Videm, dne 29. septembra 2017
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.