Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017

Kazalo

2681. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje, stran 7425.

  
Na podlagi prvega odstavka 24. člena v zvezi s šestim odstavkom 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in za izvrševanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje 
1. člen 
(namen) 
Ta odlok določa:
– območje izvajanja ukrepov, ki je s Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) opredeljeno kot podobmočje z oznako SIC_CE in je na podlagi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) zaradi čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zrak) z delci PM10 uvrščeno v razred največje obremenjenosti,
– ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10 za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za PM10 s ciljem zmanjšati škodljive vplive na zdravje in okolje,
– spremljanje učinkov izvajanja in čas izvajanja ukrepov iz prejšnje alineje,
– odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, vključno z nalogami občine in države, obveznostmi povzročiteljev obremenitve, obveznostmi izvajalcev javnih služb varstva okolja ter oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja,
– program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje učinkov ukrepov.
2. člen 
(določitev območja največje obremenjenosti) 
Območje največje obremenjenosti z delci PM10 je območje Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: občina).
3. člen 
(opis onesnaženja in ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti) 
(1) Opis območja čezmerne onesnaženosti, analiza stanja onesnaženosti, viri onesnaževanja, vpliv virov onesnaževanja, ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti, odgovorni organi za izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, vključno z nalogami občine in države, obveznosti povzročiteljev obremenitve, obveznosti izvajalcev javnih služb varstva okolja ter oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja, so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Pri intenzivnosti izvajanja posameznih ukrepov se upošteva tudi njihov prispevek k zmanjševanju onesnaženosti z delci PM2,5 in drugimi onesnaževali zunanjega zraka.
4. člen 
(spodbude države in občine) 
(1) Investicijski projekti gospodinjstev zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi napravami za ogrevanje stavb in obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb, ki jih spodbuja Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, j. s. (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), in zavezanci z nepovratnimi sredstvi na podlagi predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (v nadaljnjem besedilu: subvencije), se lahko spodbujajo z dodatnimi subvencijami države in občine.
(2) Upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje stavb iz predpisa, ki ureja spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ter predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, do teh spodbud niso upravičeni na območju, kjer je z občinskimi akti ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja stavb določeno daljinsko ogrevanje, razen če ti kotli niso namenjeni za daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso niso upravičeni.
(3) Občina zaradi dodeljevanja subvencij zagotavlja Eko skladu in ministrstvu, pristojnemu za energijo, podatke o meji območja iz 2. člena tega odloka na parcelo natančno in podatke o mejah območij, kjer je kot prednostni način ogrevanja določeno daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina, prav tako na zemljiško parcelo natančno.
(4) Vgradnja kotlov na zemeljski plin ali toplotnih postaj ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina ali omrežje daljinskega ogrevanja na območju, na katerem je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina ali toplote iz daljinskega ogrevanja, se lahko spodbuja s subvencijami občine.
(5) Zavezanci pridobijo podatke iz tretjega odstavka tega člena od Eko sklada.
(6) Eko sklad pri potrditvi programa za izboljšanje energetske učinkovitosti iz predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, upošteva določbe tega odloka.
5. člen 
(kratkoročni ukrepi) 
(1) Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) v obdobju med 1. oktobrom in 31. marcem dnevno napoveduje onesnaženost z delci PM10 na območju iz 2. člena tega odloka. Agencija napoveduje onesnaženost na podlagi predvidenih meteoroloških razmer in izmerjenih ravni PM10.
(2) Agencija razglasi čezmerno onesnaženost na območju iz 2. člena tega odloka, če je napovedana raven delcev PM10 večja od 1,5-kratnika dnevne mejne vrednosti.
(3) V primeru razglašene čezmerne onesnaženosti z delci PM10 izda agencija priporočila posameznikom in pravnim osebam, da prispevajo k zmanjšanju emisij z delci PM10 tako, da:
– zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov;
– uporabljajo goriva, ki sproščajo nižje emisije delcev, če imajo to možnost;
– intenzivno uporabljajo javni prevoz in druge oblike trajnostnega transporta;
– zmanjšajo uporabo osebnih vozil;
– ne izvajajo dejavnosti na prostem, ki povzročajo razpršene emisije prahu (npr. gradbišča, pometanje cest, suhega listja);
– ne uporabljajo sekundarnega ogrevanja na biomaso.
(4) V primeru razglašene čezmerne onesnaženosti z delci PM10 upravljavci cest omejijo hitrost motornih vozil na avtocestah in hitrih cestah.
(5) O razglasitvi čezmerne onesnaženosti PM10 agencija nemudoma obvesti občino ter sredstva javnega obveščanja, o obveznostih iz prejšnjega odstavka pa tudi upravljavca cest.
6. člen 
(podrobnejši program ukrepov) 
Podrobnejši program ukrepov za tri koledarska leta, ki je finančno ovrednoten, je določen v prilogi 2, ki je sestavni del tega odloka.
7. člen 
(program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje učinkov ukrepov) 
(1) Agencija v sodelovanju z občino pripravi program za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov.
(2) Program iz prejšnjega odstavka vsebuje:
a) evidence in scenarije izpustov,
b) sistem za spremljanje kakovosti zraka in disperzijskih karakteristik atmosfere,
c) disperzijsko modeliranje,
č) receptorsko modeliranje.
(3) Pri ugotavljanju vpliva virov na onesnaženost zraka se ločeno določa prispevek virov iz območja največje obremenjenosti iz 2. člena tega odloka, prispevek regionalnih virov in prispevek čezmejnega onesnaževanja.
(4) Agencija pripravi letno poročilo o izvajanju programa iz prvega odstavka tega člena do 31. marca za preteklo leto.
8. člen 
(usklajevanje in nosilci ukrepov) 
(1) Izvajanje ukrepov med nosilci usklajuje ministrstvo, pristojno za okolje.
(2) Nosilci ukrepov na državni ravni so ministrstva, pristojna za okolje, promet, energijo, gospodarstvo in gozdarstvo, ter izvajalci obveznih državnih gospodarskih javnih služb, na občinski ravni pa organi občine ter izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, kakor so določeni v prilogi 1 tega odloka.
(3) Med nosilce ukrepov se štejejo tudi osebe, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja, in povzročitelji obremenitve (pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, ter posamezniki na območju občine).
9. člen 
(čas izvajanja ukrepov) 
Izvajanje ukrepov iz tega odloka in programa iz 6. člena tega odloka traja, vsaj dokler kakovost zunanjega zraka tri koledarska leta zapored ne doseže mejnih vrednosti za delce PM10, kakor so določene v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/13).
11.  člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določba četrtega odstavka 5. člena tega odloka pa se začne uporabljati 1. novembra 2019.
Št. 00719-37/2017
Ljubljana, dne 12. oktobra 2017
EVA 2017-2550-0012
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
Mestni svet Mestne občine Celje je podal soglasje k nalogam občine, kot izhajajo iz predloga Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (gradivo Ministrstva za okolje in prostor št. 007-75/2017/5 z dne 17. 5. 2017), s sklepom številka 1 s seje mestnega sveta z dne 27. 6. 2017.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti