Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2678. Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami, stran 7420.

  
Na podlagi 68. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa postopek mediacije v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami med kolektivno organizacijo, reprezentativnim združenjem uporabnikov, uporabnikom ali imetnikom pravic (v nadaljnjem besedilu: stranka) v primerih, določenih z zakonom, ki ureja kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic (v nadaljnjem besedilu: zakon), stopnjo in vrsto izobrazbe, druga merila, ki jih mora izpolnjevati mediator za mediacijo po tej uredbi, ter nagrado za mediatorja.
(2) Izraz sporazum o mediaciji, uporabljen v tej uredbi, pomeni sporazum, s katerim se stranki dogovorita, da bosta z mediacijo reševali vse ali nekatere spore v zvezi z avtorsko in sorodnimi pravicami, ki so nastali ali utegnejo nastati med njima.
(3) Stranki lahko skleneta sporazum o mediaciji v obliki mediacijske klavzule, vključene v predhodno sklenjeno pogodbo ali sporazum, vključno s skupnim sporazumom, ki ga skleneta po določbah zakona, ali v obliki posebne pogodbe.
II. ZAČETEK POSTOPKA 
2. člen 
(predlog) 
(1) Postopek mediacije se začne z vložitvijo predloga za mediacijo (v nadaljnjem besedilu: predlog) pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) Predlog vložita stranki sporazuma o mediaciji skupno ali ena izmed njih v zadostnem številu za urad, mediatorja in drugo stranko.
(3) Predlog vsebuje:
a) podatke o strankah sporazuma o mediaciji, ki omogočajo vzpostavitev stika z njima, kot so njuni imeni oziroma firmi, poštna naslova, naslova elektronske pošte, številke telefona in osebna imena zakonitih zastopnikov in morebitnih pooblaščencev strank;
b) kratek opis spornega primera;
c) kopijo sporazuma o mediaciji, razen v primerih, ko se lahko na podlagi zakona zahteva posredovanje mediatorja brez sporazuma o mediaciji.
(4) Urad pošlje predlog drugi stranki, razen če sta predlog vložili stranki sporazuma o mediaciji skupno ali če ne vsebuje podatkov, ki omogočajo vzpostavitev stika z drugo stranko. V tem primeru urad pozove stranko, ki je vložila predlog, naj ga ustrezno dopolni.
3. člen 
(izbira mediatorja) 
(1) Če stranki še nista izbrali mediatorja, ju urad po prejemu predloga pozove, da najpozneje v dveh mesecih po vložitvi predloga skupaj izbereta enega izmed mediatorjev s seznama mediatorjev, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, in o tem obvestita urad. Če stranki v določenem roku uradu ne sporočita imena skupno izbranega mediatorja, se šteje, da mediacija ni uspela, o čemer urad obvesti obe stranki.
(2) Urad obvesti izbranega mediatorja o njegovem izboru in mu pošlje predlog.
III. MEDIACIJA 
4. člen 
(neodvisnost in nepristranskost mediatorja) 
(1) Mediator ne sme začeti mediacije ali že začete mediacije nadaljevati, dokler strankama ne razkrije vseh okoliščin, ki bi lahko vplivale na njegovo neodvisnost in nepristranskost oziroma bi lahko ustvarile vtis, da ni popolnoma nepristranski.
(2) Mediator mora strankama zagotoviti pošteno obravnavanje, pri čemer mora upoštevati vse okoliščine primera.
(3) Dolžnosti mediatorja iz prvega in drugega odstavka tega člena trajajo ves čas postopka.
5. člen 
(postopek mediacije) 
(1) Če se stranki ne dogovorita o vodenju postopka mediacije, mediator vodi postopek tako, kot oceni za najprimerneje, upoštevaje okoliščine primera, izražene interese strank in potrebe po hitri rešitvi spora.
(2) Mediator lahko po posvetu s strankama določi rok, v katerem mu mora vsaka stranka predložiti svoje poročilo s kratkim opisom primera, svojimi zahtevami in razlogi zanje ter trenutnim stanjem primera. Stranka skupaj s poročilom pošlje podatke in gradivo, za katere oceni, da so potrebni za namene mediacije in zlasti za opredelitev spornih vprašanj.
(3) Mediator lahko kadar koli v postopku mediacije predlaga, da stranka predloži dodatne podatke in gradivo, za katere oceni, da bi lahko koristili mediaciji.
(4) Mediator določi kraj in čas sestankov s strankama, pri čemer se lahko ločeno srečuje in vzdržuje stike tudi z vsako posamezno stranko. Stranki imata lahko na sestankih z mediatorjem svoje zastopnike ali svetovalce.
6. člen 
(predlog mediatorja) 
(1) Mediator lahko kadar koli strankama predlaga rešitev primera na način, ki ga oceni za ustreznega.
(2) Kadar mediator meni, da nekega primera ni mogoče rešiti z mediacijo, lahko strankama predlaga postopke ali načine, za katere meni, da bi ob upoštevanju okoliščin spora in poslovnih odnosov med strankama omogočili najučinkovitejšo in najcenejšo rešitev tega primera.
7. člen 
(zaključek mediacije) 
Mediacija se zaključi z dnem:
a) ko kolektivna organizacija in reprezentativno združenje uporabnikov skleneta skupni sporazum po določbah zakona;
b) sklenitve poravnave med strankama glede dela ali vseh spornih vprašanj;
c) ugotovitve mediatorja, da po njegovem mnenju nadaljevanje mediacije ne bi omogočilo rešitve primera;
č) ko urad ali mediator prejme pisno izjavo stranke, da odstopa od sporazuma o mediaciji.
8. člen 
(obvestilo mediatorja) 
Ko se mediacija zaključi, mediator pošlje strankama in uradu pisno obvestilo, v katerem navede datum zaključka in vrsto izida mediacije iz prejšnjega člena ter opiše njeno uspešnost.
IV. ZAUPNOST IN TAJNOST MEDIACIJE 
9. člen 
(zaupnost in tajnost mediacije) 
(1) Vsi, ki so vključeni v mediacijo, zlasti mediator, stranki ter njuni zastopniki in svetovalci, izvedenci, delavci urada in druge osebe, navzoče na sestankih strank z mediatorjem, morajo spoštovati zaupno naravo mediacije in ne smejo uporabiti ali razkriti tretji osebi nobenega podatka oziroma informacije, ki se nanaša na mediacijo ali je bila pridobljena med njo, razen če se stranki in mediator dogovorijo drugače. Ob zaključku mediacije vrnejo vsa poročila, dokumente in drugo gradivo stranki, ki jih je predložila, ne da bi zadržali njihove kopije, razen če se stranki dogovorita drugače.
(2) Mediator ne sme razkriti drugi stranki podatkov, gradiv ali drugih informacij brez izrecnega dovoljenja stranke, ki mu je podatke, gradivo ali druge informacije dala. Ta dolžnost traja ves čas postopka in po njegovem zaključku.
(3) O sestankih med strankama in mediatorjem se ne vodi zapisnik.
(4) Urad ne sme nikomur razkriti obstoja ali izida mediacije brez pisnega dovoljenja strank.
(5) Urad ohrani podatke o strankah, vsebini spornih vprašanj, ki so se reševala v mediaciji, in obvestilo mediatorja o uspešnosti oziroma neuspešnosti mediacije. Urad v letna poročila, ki jih objavlja v zvezi s svojo dejavnostjo, lahko vključi podatke o številu in izidu mediacij ter vsebini spornih vprašanj, ki so se reševala v mediaciji, pod pogojem, da ti podatki ne razkrijejo identitete strank ali posebnih okoliščin primera.
10. člen 
(prepoved uporabe dejstev in dokazov) 
(1) Mediator in stranki ne smejo, razen če se dogovorijo drugače, v sodnem ali katerem koli drugem postopku predlagati kot dokaz:
a) dejstva, da je ena od strank predlagala mediacijo ali hotela sodelovati v njej;
b) stališč, ki jih je stranka v postopku mediacije zagovarjala, in predlogov, ki jih je dala;
c) izjav o dejstvih ali priznanj zahtev ali dejstev, izvedenih v postopku, če take izjave ali priznanja niso del doseženega sporazuma;
č) predlogov, ki jih je v postopku mediacije oblikoval mediator;
d) dejstva, da je ena od strank v postopku mediacije pokazala pripravljenost sprejeti predlog nasprotne stranke;
e) listin, ki so bile izdelane za potrebe postopka mediacije, ali listin, za katere se stranki v postopku mediacije dogovorita, da jih bosta uporabljali v katerem koli drugem postopku.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja ne glede na obliko informacije ali dokaza.
V. STROŠKI MEDIACIJE IN NAGRADA MEDIATORJA 
11. člen 
(stroški mediacije) 
(1) Vsaka stranka nosi svoje stroške mediacije sama, razen če se stranki dogovorita drugače.
(2) Skupne stroške mediacije, ki vključujejo zlasti nagrado za mediatorja, potne stroške mediatorja in stroške, povezane s pridobivanjem izvedenskih mnenj, krijeta stranki v enakih delih, razen če se dogovorita drugače.
(3) Višino nagrade za mediatorja ter način in čas plačila skupnih stroškov iz prejšnjega odstavka določijo stranki in mediator po posvetu. Če v enem mesecu po imenovanju mediatorja mediator in stranki tega ne določijo, se šteje, da mediacija ni uspela, o čemer mediator obvesti urad in stranki.
12. člen 
(predujem) 
(1) Mediator, potem ko je izbran, lahko določi znesek predujma za skupne stroške mediacije, ki ga mora vsaka stranka položiti na račun, ki ga določi mediator.
(2) Če stranka v petnajstih dneh po drugem pisnem opominu mediatorja ne položi predujma, se šteje, da je mediacija zaključena. Mediator o tem pisno obvesti stranki in navede datum zaključka mediacije.
(3) Po zaključku mediacije mediator predloži strankama obračun nagrade in drugih skupnih stroškov mediacije in zneskov predujmov ter jima vrne ostanek oziroma zahteva plačilo manjkajočega zneska.
VI. POGOJI ZA MEDIATORJA IN SEZNAM MEDIATORJEV 
13. člen 
(pogoji za mediatorja) 
(1) Mediator je lahko oseba z univerzitetno izobrazbo, ki je opravila najmanj 40-urni program usposabljanja iz mediacije, ima najmanj pet let delovnih izkušenj, znanje na področju avtorskega prava ter znanje slovenskega in najmanj enega tujega jezika.
(2) Kandidati za mediatorje vložijo prijavo pri uradu. Prijavi morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za mediatorja.
(3) Seznam mediatorjev se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, in se sproti posodablja.
14. člen 
(črtanje s seznama mediatorjev) 
Mediator se črta s seznama mediatorjev, če sam to zahteva ali v primeru njegove smrti.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(seznam mediatorjev) 
Z dnem začetka veljavnosti te uredbe preneha veljati Sklep o določitvi seznama mediatorjev (Uradni list RS, št. 82/05 in 36/07), uporablja pa se do objave seznama mediatorjev iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe.
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem začetka veljavnosti te uredbe preneha veljati Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (Uradni list RS, št. 35/05).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-10/2017
Ljubljana, dne 12. oktobra 2017
EVA 2016-2130-0065
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik