Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2677. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7420.

  
Na podlagi 17. člen Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), v zvezi s 23. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 25. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se nepremičnini ID znak: parcela 1873 621/6 (katastrska občina 1873 Hrastnik pri Trojanah parcela 621/6 v izmeri 113 m2) odvzame oziroma ukine status javnega dobra.
2. člen 
Nepremičnina navedena v prejšnjem členu tega sklepa se po ukinitvi statusa javnega dobra prenese v last in posest Občine Zagorje ob Savi.
3. člen 
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti v skladu z ZGO-1 izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču, preko portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Občine Zagorje ob Savi.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2016
Zagorje ob Savi, dne 25. septembra 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.