Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2676. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič, stran 7419.

  
Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 25. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič 
1. 
Določi se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah:
– parc. št. 938/1, 936, 937/1, 1026, 1027 in 941/3, k.o. 2141 Podljubelj,
– parc. št. 981/19, 981/21, 981/30 in 981/36, k.o. 2142 Lom pod Storžičem,
– parc. št. 642, k.o. 2143 Tržič,
– parc. št. 1139/36, k.o. 2144 Bistrica,
– parc. št. 854/2, 855/15, 860/2, 860/3, 861/3, 861/4, 861/5, 862/2, 865/2, 865/3, 865/6, 866/3, 866/5, 868/2, 869/2, 870/2, 874/1, 874/3, 874/7, 874/8, 875, 876/2 in 876/4, k.o. 2145 Leše,
– parc. št. 108/12, k.o. 2146 Kovor,
– parc. št. 140/16, 148/7, 149, 152/14, 493/1 in 846, k.o. 2147 Križe,
– parc. št. 379/2 in 382/1, k.o. 2150 Zvirče,
– parc. št. 7/2 in 14/4, k.o. 2147 Križe.
2. 
Nepremičnine iz prve do osme alineje 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Tržič in se pri njih v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica na ime Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000, z zaznambo, da so nepremičnine iz prve do osme alineje 1. točke tega sklepa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta, nepremičnini iz devete alineje 1. točke tega sklepa pa grajeno javno dobro lokalnega pomena – trg.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-11/2017/9(206)
Tržič, dne 25. septembra 2017
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r