Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 7414.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB2, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 115/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – odl. US, 108/09, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 101/07 in 100/08) in Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 1/17) Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 23. seji dne 26. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice 
1. člen
Ta odlok spreminja in dopolnjuje Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 1/17).
2. člen
V 11. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Načrtovanje in gradnjo vodovodnega priključka mora zagotoviti bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega odloka najkasneje v roku šestih mesecev po prejemu obvestila upravljavca javnega vodovoda o možnosti in obveznosti priključitve na javno vodovodno omrežje.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2016-4
Šmarjeta, dne 26. septembra 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.