Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2666. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas, stran 7410.

  
Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba USin 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 27. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/11, in se nanašajo na spremenjene zahteve naročnika glede velikosti in namembnosti objektov ter delno opustitve gradnje, kakor tudi opredelitev gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov ter korekcijo nekaterih členov glede na določila OPN Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16).
Sestavni del odloka je elaborat št. 09/17-OPPN/SP, ki ga je v juliju 2017 izdelal BIRO 2001, Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Slovenska Bistrica.
2. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas (Uradni list RS, št. 88/11) se na koncu 2. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Spremembe in dopolnitve OPPN so prikazane v tekstualnem in grafičnem delu elaborata«
3. člen
Spremeni se 7. člen (vrsta objektov) tako, da se nadomesti z naslednjim tekstom, ki se glasi:
»1/ Stavbe
12740 druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
2/ gradbeno inženirski objekti
3/ Nezahtevni in enostavni objekti«
4. člen 
Dopolni se 10. člen (umestitev objektov) z novo alinejo
»– umeščanje večnamenskega objekta je znotraj gradbene meje«
5. člen 
11. člen se v celoti opusti in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»VEČNAMENSKI OBJEKT
Po etažnosti je pritličen objekt, v obliki črke L, sestavljen iz večjega in manjših pravokotnikov, umeščenih znotraj gradbene meje.
Odmiki proti 34/1 k.o. Konjiška vas so min. 2 m, odmik proti južni parceli št. 33/11 se ohrani in je objekt lahko umeščen na meji parcele.
Nosilna konstrukcija osnovnega tlorisa je lahko skeletna z vmesno izolacijo kot polnilom ali montažna. Nad osnovnim delom je streha dvokapnica naklona 35°–42° s slemenom vzdolž daljše stranice. Na prizidanih oziroma dodanih delih znotraj gradbene meje je streha lahko vstavljena kot ravna z minimalnim naklonom ali skrita za venčni zid (npr. naklona 5°). Svetla višina etaže je 3 m, višina slemena ne sme presegati 7,5 m«.
6. člen 
Spremeni se 15. člen (pogoji za nezahtevne in enostavne objekte) tako, da se nadomesti z novim tekstom:
»Za določanje vrst nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati določila predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje.
Za nezahtevne in enostavne objekte veljajo naslednji pogoji, kolikor niso v nasprotju z ostalimi določili tega odloka:
Namembnost:
– Enostavni in nezahtevni objekti niso namenjeni bivanju.
– Namembnost enostavnih in nezahtevnih objektov naj dopolnjuje namembnost obstoječe pozidave.
– Namembnost enostavnih in nezahtevnih objektov ne sme ovirati ali biti v nasprotju z dovoljeno kulturno, razvedrilno in rekreacijsko dejavnostjo, ki jo za območje, v katerega se umeščajo enostavni in nezahtevni objekti, dovoljuje OPPN.
Oblikovanje:
– Enostavni in nezahtevni objekti naj s svojo velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvarijo splošnega videza prostora in naj v prostoru ne izstopajo.
– V primeru dopolnitve obstoječe pozidave naj z oblikovnimi značilnostmi ne odstopajo od že zgrajenih objektov oziroma naj sledijo kvalitetnim lastnostim zgrajenih objektov.
– Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov mora biti podrejeno osnovnemu objektu tako, da ne smejo izkazovati dominantnega položaja (velikost, materiali, strešne konstrukcije in kritine) v odnosu do osnovnega objekta.
– Priporočeno je, da so strehe enostavnih in nezahtevnih objektov oblikovno skladne s strehami obstoječih objektov. Pri nadstrešnicah (parkirni prostor, vhod v objekt in podobno) so dovoljene so tudi izvedbe položnejših streh (naklon min. 5°) ali ločnih streh.
Za odmike nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo naslednji pogoji:
– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m (napušč oziroma najbolj izpostavljeni del objekta).
– Odmik ograje od meje s sosednjim zemljiščem je najmanj 0,5 m, če je odmik manjši oziroma je ograja postavljena na posestno mejo, je potrebno pred začetkom gradnje pridobiti pisno overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.
– Škarpe in podporni zidovi so od meje s sosednjim zemljiščem oddaljeni najmanj 2,0 m. Za manjši odmik je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč. Če je sosednje zemljišče javna cesta, zgornji rob zidu oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti in si je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste. V primeru pogojno stabilnega terena je potrebno za temeljenje pridobiti pogoje geomehanika.«
7. člen 
Za prvim odstavkom 32. člena (dopustna odstopanja pri projektni dokumentaciji) se vrine novi odstavek z naslednjo vsebino:
»Gradnja večnamenskega objekta 2 se opusti«.
Drugi odstavek se opusti in se na mesto njega napiše:
»Dopustno odstopanje za objekte v horizontalni smeri je gradnja znotraj gradbene meje, ki je določena v situaciji. Objekti naj ne bodo višji kot 7,5 m«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0021/2017(131)
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.