Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2665. Odlok o mladini v Občini Slovenske Konjice, stran 7409.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 27. redni seji dne 29. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o mladini v Občini Slovenske Konjice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
(1) S tem odlokom se določi način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).
(2) Odlok ureja položaj mladine oziroma mladih, opredeljuje strukturo in podporno okolje mladinskega sektorja, zagotavlja pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje ter opredeljuje razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v občini.
2. člen 
(opredelitev in uporaba izrazov) 
(1) Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot veljavni zakon, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: zakon), razen če ta odlok določa drugače.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
3. člen 
(javni interes v mladinskem sektorju v občini) 
Javni interes na področju mladinskega sektorja v občini se uresničuje z zagotavljanjem:
– normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike in ukrepe v občini, ki vplivajo na mlade;
– finančne podpore mladinskim programom in mladinskim projektom.
II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA 
4. člen 
(področje mladinskega sektorja) 
(1) Področja mladinskega sektorja se nanašajo predvsem na:
– zastopanje in uveljavljanje interesov mladih;
– participacija mladih v družbenih procesih;
– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja;
– mladinska kultura;
– prostovoljno delo;
– šport za mlade;
– mladinsko-politične aktivnosti;
– informiranje in svetovanje za mlade;
– socialne in humanitarne aktivnosti za mlade;
– regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje ter mobilnost;
– skrb za prostore in infrastrukturo, kjer se izvaja mladinska dejavnost;
– ter druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim.
(2) Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov socialni položaj, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
III. ORGANIZIRANJE V MLADINSKEM SEKTORJU 
5. člen 
(izvajalci mladinske dejavnosti) 
(1) Izvajalci mladinske dejavnosti so mladi, organizirani v različnih društvih, organizacijah in neformalnih skupinah, organizacije v mladinskem sektorju, mladinski delavci in ostali zainteresirani posamezniki. Organizacije, ki izvajajo dejavnosti namenjene mladim so lahko organizirane kot samostojna pravna oseba, in sicer kot organizacija za mlade ali mladinska organizacija ali mladinski svet.
(2) S tem se upošteva načelo vključevanja participacije mladih na vseh področjih, ki se jih tičejo; predvsem izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, socialno varstvo, družinska politika, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mobilnost, okolje in zdravje.
IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA 
6. člen 
(mladinski programi in projekti) 
(1) Občina financira ali sofinancira dejavnost mladinskega centra, mladinske programe in projekte, skladno s finančnimi zmožnostmi, in sicer z javnimi razpisi, javnimi pozivi, javnim naročanjem in z izvrševanjem ustanoviteljskih obveznosti, za kar zagotavlja sredstva z občinskim proračunom.
(2) Financiranje in sofinanciranje sta podrobneje urejena s posebnim pravilnikom.
V. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI 
7. člen 
(odbor za mladino) 
(1) V okviru občinskega sveta se organizira odbor za mladino, ki opravlja naloge v skladu z veljavnim statutom in odlokom.
(2) Imenovanje, sestava in način dela so določeni s statutom in odlokom.
VI. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO 
8. člen 
(pomen programa) 
Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.
9. člen 
(časovno obdobje in struktura programa) 
Program se predvidoma sprejema za obdobje petih let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini,
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna okvirna merila in cilje za finančno vrednotenje in uresničevanje programa,
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa, izhodišča za povezovanje in sodelovanja med mladinskimi organizacijami delujočimi v občini.
10. člen 
(področja programa) 
Področja, ki jih v okviru področij mladinskega sektorja obravnava program, so zlasti:
– mladinsko organiziranje mladih,
– neformalno izobraževanje mladih,
– zaposlovanje mladih,
– bivanjske razmere mladih,
– zdravje in dobro počutje mladih,
– participacija mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– informiranje mladih,
– mobilnost in mednarodno povezovanje mladih.
11. člen 
(priprava in sprejem programa) 
(1) Pripravo lokalnega programa vodi občinski upravni organ, pristojen za mladino v sodelovanju z Odborom za mladino. V pripravo lokalnega programa se vključi tudi zainteresirana javnost.
(2) Program sprejme občinski svet najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0008/2017(127)
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.