Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2664. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, stran 7407.

  
Na podlagi 46., 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je župan Občine Sevnica dne 27. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17 in 17/17); v nadaljevanju SD ZN.
2. člen 
(pravna podlaga, ocena stanja in razlogi za pripravo SD ZN) 
Občina Sevnica ima sprejet Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16 in 17/16).
Industrijska cona Sevnica je umeščena znotraj samega naselja, med reko Savo in železniško progo Zidani Most–Dobova. Na območju industrijske cone je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (v nadaljevanju: ZN).
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone Sevnica (v nadaljevanju SD ZN) je del zemljišča Kmečke zadruge Sevnica z.o.o. v industrijski coni, ki na severovzhodni strani meji z občinskimi cestami, na zahodni strani s kompleksom podjetja Preis d.o.o., ter na južni strani s pozidanim stavbnim zemljiščem in lastnimi parkirnimi površinami. Na severnem delu lastnega zemljiškega kompleksa ob Savski cesti stoji odprto skladišče gradbenega materiala, skladiščni objekt, tipski zabojniki za prodajo plina, cvetličarna in silos. Območje prostorske ureditve je ograjeno z žično ograjo.
Namen priprave in izdelave SD ZN za del območja v industrijski coni Sevnica je določitev pogojev za postavitev regalnih skladišč znotraj obstoječega odprtega zunanjega skladišča gradbenega materiala.
Zaradi urejenosti in zaščite gradbenega materiala pred vremenskimi vplivi se na odprtem skladiščnem prostoru postavijo pokrita in nepokrita regalna skladišča.
Predvideni skladiščni regali so kovinske konstrukcije prekriti s pločevino sive barve višine do 7,00 m. Streha bo enokapna naklona do 7°. Okvirne tlorisne dimenzije pokritega skladiščnega regala so 21,50 m x 2,50 m. Ob ograji lokalne zbirne ceste se postavi nepokrit skladiščni regal okvirnih dimenzij 40,00 m x 2,50 m. Število skladiščnih regalov ni določeno, pri postavitvi oziroma določitvi števila le-teh se upošteva omejitveni prometni faktor. Znotraj območja mora biti omogočen dostop s tovornimi vozili ter načrtovane komunikacijske poti med regali za viličarje.
Ker so izkazane potrebe podjetja za opravljanje dejavnosti drugačne od določil v veljavnem ZN, ga je potrebno spremeniti v delu, ki se nanaša na prej navedene zemljiške parcele.
Sprejem in uveljavitev odloka SD ZN bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov.
Ker se SD ZN nanašajo samo na posamični poseg v prostoru, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju, priprava in sprejem SD ZN vodi po skrajšanem postopku.
3. člen 
(območje SD ZN) 
Obravnavano območje SD ZN obsega zemljišča s parc. št. 301/2, 303-del, 305-del, 297/12-del, vse v k.o. Sevnica. Površina območja prostorske ureditve znaša 4.026,00 m².
Natančno območje SD ZN se določi v dopolnjenem osnutku, ko bodo pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, ker je lahko na podlagi pridobljenih smernic ugotovljena potreba po širši obravnavi območja.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Izdela se idejna zasnova, ki bo prikazala in utemeljila ustreznost predlaganih rešitev ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev v izdanih smernicah in drugih podatkov.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Priprava SD ZN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
Faza
Nosilec
Rok/dni
sklep o pripravi
župan
september 2017
objava sklepa v Uradnem listu RS
občina
8
izdelava osnutka
izdelovalec
10
pridobivanje smernic
nosilci urejanja prostora
15
usklajevanje smernic za načrtovanje
izdelovalec, občina
5
izdelava dopolnjenega osnutka
izdelovalec
10
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)
izdelovalec OP
20
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka SD ZN v Uradnem listu RS
občina
7
javna razgrnitev in javna obravnava
občina, izdelovalec
15
zavzemanje stališč do pripomb
občina, izdelovalec
5
potrditev stališč do pripomb in seznanitev javnosti
občinski svet, občina
na naslednji seji OS
priprava predloga
izdelovalec
10
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
nosilci urejanja prostora
15
izdelava usklajenega predloga
izdelovalec
10
sprejem odloka na občinskem svetu
občinski svet
na naslednji seji OS
objava odloka v Uradnem listu RS
občina
10
predaja končnega gradiva
izdelovalec
5
Okvirni predvideni roki se, zaradi nepredvidenih zahtev ali pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku, lahko tudi spremenijo, saj izdelovalec in pripravljalec SD ZN, na to ne moreta vplivati.
Za izdelavo SD ZN naročnik in investitor zagotovi ustrezni geodetski načrt za območje SD ZN v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:500. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu SD ZN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor, p.p 551;
6. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
7. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
8. Javno podjetje Plinovod Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
9. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
10. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave SD ZN za to izkazala potreba.
Nosilci urejanja prostora in drugi soglasodajalci morajo v skladu s 53. in 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju, podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 15 dneh od prejema poziva.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se v postopku priprave SD ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen 
(obveznosti financiranja) 
Izdelavo SD ZN, geodetskega načrta, idejne zasnove in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora ter vodenja postopka zunanjih izvajalcev, v celoti krije pobudnik in naročnik SD ZN, Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica.
Investitor mora po sprejemu in objavi SD ZN Občini Sevnica predati 4 izvode v analogni obliki in 1 izvod v digitalni obliki.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0006/2017
Sevnica, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.