Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2660. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica, stran 7394.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 26. septembra 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, 112/13 popravek, 10/14, 35/14, 72/14, 72/14 popravek in 2/15 popravek), imenovan SD7 OPN.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta
(1) Mestna občina Nova Gorica je 28. 12. 2012 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica.
(2) V obdobju po sprejemu tega odloka je bila sprejeta le ena obsežnejša sprememba – Odlok o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 10/14), druga, imenovana SD5 OPN, je trenutno v fazi sprejemanja, obe se nanašata le na izvedbeni del odloka. Slednja je med spremembe vključila nekatere prejete razvojne pobude, upoštevala je stališča že izdelanih strokovnih podlag in občanom omogočila, da zaradi različnih razlogov predlagajo spremembe namenske rabe zemljišč iz stavbne v nestavbno namensko rabo. Bistvena lastnost spremembe SD5 OPN je bila, da spreminjanje zemljišč iz nestavbne v stavbno namensko rabo ni bilo predmet postopka.
(3) Poleg pobud, vključenih v SD5 OPN, ostaja še vrsta pobud, ki jih glede na vsebino lahko uvrstimo v skupino pobud za razvoj gospodarskih dejavnosti (turizma, kmetijstva – vinogradništvo, sadjarstvo, obrti in ostalih), in se nanašajo predvsem na spremembe osnovne namenske rabe zemljišč iz nestavbne v stavbno namensko rabo.
3. Območje sprememb prostorskega načrta, predmet načrtovanja in vrsta postopka 
(1) Spremembe in dopolnitve SD7 OPN se nanašajo na celotno območje občine.
(2) Predmet načrtovanja SD7 OPN so izključno pobude, ki se nanašajo na gospodarski razvoj (turizem, obrt, kmetijstvo in drugo) in razvojne potrebe javne infrastrukture ter so bile podane do sprejetja tega sklepa.
(3) Predlagane spremembe in dopolnitve SD7 OPN:
– se lahko nanašajo na spremembo osnovne in podrobne namenske rabe prostora (tudi iz nestavbnega v stavbno zemljišče),
– se lahko nanašajo na spremembo ali dopolnitev prostorsko izvedbenih pogojev za posege v prostor,
(4) Spremembe akta bodo pripravljene po rednem postopku sprememb in dopolnitev.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Za spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev občinskega prostorskega načrta so strokovne rešitve in podana izhodišča pridobljene skladno z določili ZPNačrt in spremljajočih predpisov.
(2) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice nosilcev urejanja prostora in njihove razvojne potrebe, razvojne potrebe občine in lokalnih nosilcev urejanja prostora, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
5. Roki za pripravo prostorskega načrta
(1) Predvideni okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ter njegovih posameznih faz, bistvenih za spremljanje poteka postopka, so:
– Sprejem stališč do pobud – november 2017
– Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka – junij 2018
– Priprava stališč do podanih pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve in javne obravnave – julij–avgust 2018
– Sprejem SD7 OPN na občinskem svetu in objava v Uradnem listu RS – december 2018.
(2) Okvirni roki za pripravo SD7 OPN se v primeru obveznosti izvedbe postopka CPVO, eventualno potrebnih dodatnih strokovnih podlag, zahtev in pogojev ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci, lahko spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Za področje razvoja poselitve:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– Za področje kmetijstva:
2. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– Za področje rabe in upravljanja z vodami:
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– Za področje ohranjanja narave:
5. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
– Za področje varstva kulturne dediščine:
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje pomorskega in zračnega prometa:
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje rudarstva:
10. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje energetike:
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje zaščite in reševanja:
12. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Za področje obrambe:
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta, 61, 1000 Ljubljana
– Za področje vojnih in prikritih grobišč:
14. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
– Za področje blagovnih rezerv:
15. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
16. Na podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj, odloči o potrebnosti izvedbe celovite presoje o vplivu na okolje Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
V postopek bodo vključeni še drugi lokalni in državni nosilci urejanja prostora, v kolikor se v postopku priprave izkaže nujna potreba po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. Objava
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-3/2017-1
Nova Gorica, dne 26. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.