Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2659. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica, stran 7393.

  
Na podlagi desete in dvanajste alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 28. septembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
V 8. členu Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15 in 88/15) se enajsta alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
»– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa. Med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo. Vrednost prostovoljnega dela, ki se upošteva kot lastna sredstva in način njegovega ovrednotenja, se definira ob vsakoletnem razpisu, vendar ne več kot 10 % vrednosti prijavljenega programa,«.
2. člen 
V. poglavje »UPRAVIČENI STROŠKI« se spremeni tako, da se na novo glasi:
»9.a člen 
Mestna občina bo sofinancirala le upravičene stroške, ki izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje:
– splošni stroški delovanja prijavitelja, vezani na delovanje izvajalca (stroški vodenja bančnih računov, računovodske storitve, voda, elektrika ipd.) največ v višini 10 % vrednosti celotnega odobrenega programa,
– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi ter podprti z dokazili o namenski porabi sredstev.
Za neupravičene stroške se štejejo stroški:
– delo članov društva prijavljenega na razpis.
Neupravičeni stroški programa vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
3. člen 
Na koncu 14. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Prijava na javni razpis se lahko opravi tudi elektronsko. Način prijave na razpis se določi v objavi javnega razpisa.«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2013-10
Nova Gorica, dne 28. septembra 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.