Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2658. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica, stran 7393.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8, 21/13, 111/13, 24/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. USi), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07, 48/12 in 28/13, 52/13), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17) ter v skladu z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 28. septembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/10, 74/15) se drugi odstavek 39. člena spremeni, tako da se glasi:
»(2) Za izvajanje javne službe iz 1. člena tega odloka se podelita dve ločeni koncesiji:
a) koncesija za izvajanje javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica zunaj mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava,
b) koncesija za izvajanje javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica v mestu Nova Gorica in naseljih Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava.«
2. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-118/2009-7
Nova Gorica, dne 28. septembra 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.