Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2655. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018, stran 7391.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30. redni seji dne 20. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.144.296
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.042.223
70
DAVČNI PRIHODKI
3.202.756
700 Davki na dohodek in dobiček
2.702.862
703 Davki na premoženje
353.792
704 Domači davki na blago in storitve
146.002
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
839.467
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
596.557
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
233.910
72
KAPITALSKI PRIHODKI
127.100
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7.800
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
119.300
73
PREJETE DONACIJE
45.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
45.300
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
820.533
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
269.622
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
550.911
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
109.140
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
109.140
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.289.372
40
TEKOČI ODHODKI
1.402.501
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
447.600
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.758
402 Izdatki za blago in storitve
856.143
403 Plačila domačih obresti
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.766.561
410 Subvencije
152.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.033.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
165.745
413 Drugi tekoči domači transferi
415.316
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.024.668
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.024.668
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
95.642
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, 
ki niso pror. upor. 
92.642
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
44.162
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
20.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
20.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
20.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–20.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.347.558
50
ZADOLŽEVANJE
1.347.558
500 Domače zadolževanje
1.347.558
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
182.482
55
ODPLAČILA DOLGA
182.482
550 Odplačila domačega dolga
182.482
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.165.076
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.145.076
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
0
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2017-1
Miren, dne 20. septembra 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.