Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika, stran 7388.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN IN 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS – UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 19. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika 
1. člen 
V 4. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 25/10) se na koncu 6. točke ».« nadomesti s »;« in se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. zagotavljanje 24-urne dežurne pogrebne službe.«
2. člen 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izbirne gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja Občina Metlika so:
1. urejanje javne razsvetljave,
2. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
3. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
4. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
5. dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
6. oskrba s paro in vročo vodo,
7. pokopališka dejavnost, ki zajema upravljanje pokopališč.«
3. člen 
V prvem odstavku I. točke 15. člena se na koncu 9. točke ».« nadomesti z »,« in se dodata novi 10. in 11. točka, ki se glasita:
»10. zagotavljanje 24-urne dežurne pogrebne službe,
11. pokopališka dejavnost, ki zajema upravljanje pokopališč.«
V prvem odstavku III. točke 15. člena se črta točka 1.
Dosedanja 2. in 3. točka postaneta 1. in 2. točka.
Črta se IV. točka 15. člena.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010
Metlika, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.