Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2646. Odlok o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana, stran 7367.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 25. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana 
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
1) ukine južni del Koseške ceste: dejanski potek ulice v prostoru se spremeni tako, da ostane le začetni potek med objektoma Podutiška cesta 41 in 43, kjer se odcepi in poteka v jugozahodni smeri, preči Žigonovo ulico in se konča v križišču z ulico Draga;
2) ukine ulica Polje cesta IV: potek ulice je izven sistema označevanja ulic v sistemu ulic MOL;
3) ukine Ulica Cankarjeve brigade: potek ulice je izven sistema označevanja ulic in predstavlja dvojnost določanja ulične osi v sistemu ulic MOL;
4) ukine Pot na debeli hrib: dejanski potek ulice zaseda avtocestni obroč v prostoru MOL, je izven sistema označevanja ulic MOL;
5) ukine Kocbekovo ulico: dejanski potek ulice ni uveljavljen v celoti in se ga na novo poimenuje kot park širšega območja, ki meji do Linhartove ceste in Topniške ulice ter Železne ceste na drugi strani;
6) ukine Koseška cesta južni del: del dejanskega poteka ulice od križišča z ulico Draga do križišča z ulico Večna pot se ukine.
2. člen 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana na novo imenujeta ulici:
1. Žabja ulica: poteka na južnem delu Koseške ceste, se odcepi levo od Večne poti pri stavbi Koseška cesta 34 in poteka proti severu, kjer se konča pred stanovanjskim naseljem Mostec in Koseškim bajerjem;
2. Džamijska ulica: ulica se v križišču Livarske ulice in Parmove ulice odcepi proti zahodu, kjer po 100 m zavije na jug in poteka do Kurilniške ulice.
3. člen 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana spremenita in določita nova poteka ulic:
1. Rožičeva ulica: potek ulice se spremeni v stanje prej uveljavljenega poteka ulice. Ulica se odcepi v križišču Kavčičeve ulice in Bavdkove ulice, poteka proti severovzhodu, prečka Kajuhovo ulico in Cilenškovo ulico, kjer se za stavbo Cilenškova ulica 14 slepo konča;
2. Koseška cesta: potek se spremeni tako, da se odcepi med objektoma Podutiška cesta 41 in 43, nato poteka v jugozahodni smeri, preči Žigonovo ulico in konča v križišču z ulico Draga.
4. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana na novo imenuje park:
Park Edvarda Kocbeka: park zaokroža zelene površine urbanega območja med prometnicami Kocbekove ulice, Topniške ulice, Linhartove ceste in Železne ceste.
5. člen 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana izvede tehnične popravke potekov ulic zaradi nastalih sprememb v urbanizaciji mesta, poteka avtocestnega obroča – AO in potekov ostalih ulic v sistemu mestne cestne mreže:
1. Zapuška cesta
Ulica se odcepi levo 25 m pred križiščem Pečnikove ulice in Regentova ceste, poteka proti jugozahodu, prečka Kamnogoriško cesto. Naprej poteka proti jugozahodu, čez 140 m od stavbe Zapuška cesta 69 zavije desno in prečka avtocesto A2 po nadvozu, trenutno pešpot. Potem zavije proti jugu, čez 90 m rahlo zavije proti jugozahodu, prečka ulico Zlatek in se 50 m za stavbo Zapuška cesta 111a slepo konča.
2. Zlatek
Ulica se odcepi desno od Zapuške ceste pred stavbo Zlatek 6, poteka proti severozahodu, prečka Ulico Juša Kozaka in zavije proti severu. Za stavbo Zlatek 65 ostro zavije na zahod in se čez 45 m v križišču s Pilonovo ulico konča.
3. Koželjeva ulica
Ulica se odcepi levo od Tomačevske ceste 30 m vzhodno od krožišča, ostro zavije proti severozahodu. Poteka vzporedno s Štajersko cesto in se pred stavbo Koželjeva ulica 26 slepo konča.
4. Dečkova ulica
Ulica se 110 m vzhodno od stavbe Kranjčeva ulica 1 odcepi levo in poteka 230 m proti severovzhodu, kjer se slepo konča.
5. Cesta dveh cesarjev
Ulica se v križišču Poti na Rakovo jelšo in Merentičeve ulice odcepi proti jugozahodu. Naprej od stavbe Cesta dveh cesarjev 38 rahlo zavije proti severozahodu. V križišču s Cesto v Mestni log ostro zavije levo na nadvoz čez AC obroč in se nadaljuje do krožišča, kjer se na prvem izvozu obrne proti severu in nato po 260 m zavije severozahodno, kjer se v križišču s Cesto v Gorice konča.
6. Cesta v Mestni log
Ulica se odcepi desno v križišču Barjanske ceste in Kopačeve ceste, poteka proti zahodu mimo Tbilisijske ulice in se nadaljuje v smeri proti nadvozu nad AC obročem ter se v križišču s Cesto dveh cesarjev konča.
7. Kamnogoriška cesta
Ulica poteka vzporedno ob severni strani AC obroča od križišča Majorja Lavriča ulice, Regentove ceste in Vodnikove ceste, nato po 100 m ostro zavije desno, takoj nato zavije levo in se v rahlem loku obrne proti severozahodu in na območju Kamne Gorice prečka avtocesto A2 in v rahlem loku poteka do stavbe Kamnogoriška cesta 99, kjer se v križišču z ulico Cesta Andreja Bitenca konča.
8. Pilonova ulica
Ulica se odcepi levo od Kamnogoriške ceste takoj za nadvozom nad avtocesto A2, v rahlem ovinku zavije proti jugozahodu. Nato v križišču z ulico Pod Kamno gorico zavije proti severozahodu in se nasproti stavbe Cesta Andreja Bitenca 128 konča.
9. Jerajeva ulica
Ulica se v križišču Kamnogoriške ceste in Pilonove ulice odcepi desno in poteka proti severozahodu do Ceste Andreja Bitenca.
10. Litostrojska cesta
Ulica se začne v križišču Šišenske ulice in Celovške ceste, poteka proti severovzhodu, prečka križišče Goriške ulice in Ceste Ljubljanske brigade. Za stavbo Litostrojska cesta 50 zavije na vzhod, v križišču z Ulico Alme Sodnik zavije na sever, čez 200 metrov ponovno zavije na vzhod, kjer se v križišču z Verovškovo ulico konča.
11. Ulica Alme Sodnik
Ulica se odcepi levo od Magistrove ulice, 50 metrov od križišča Goriške ulice in Smrekarjeve ulice. Poteka 20 m na severozahod, nato zavije na sever in poteka vse do Litostrojske ceste, kjer se v križišču z le-to konča.
12. Novo Polje, cesta XI
Ulica se odcepi levo od Zadobrovške ceste med stavbama Zadobrovška cesta 25 in 27. Poteka proti zahodu in se v križišču z ulico Novo Polje, cesta VII konča.
13. Sneberska cesta
Ulica se v križišču Sneberskega nabrežja in Šmartinske ceste odcepi desno proti jugovzhodu, prečka avtocesto A1, Zadobrovško cesto in se pri končnem postajališču avtobusa (št. 11 LPP) konča.
14. Agrokombinatska cesta
Ulica se v križišču pred stavbo Zaloška cesta 267 odcepi od le-te levo, v rahlem loku poteka proti severu, nato zavije proti severozahodu in se pri končnem postajališču avtobusa (št. 11 LPP) konča.
15. Studenec
Ulica poteka od Kanonijeve ulice vzporedno z Zaloško cesto do AC obroča, kjer se konča.
16. Srednja pot
Ulica se nasproti betonarne Litijska cesta 213b odcepi levo, poteka med obstoječima stavbama Srednja pot 1 in 2 proti jugovzhodu do avtoceste A1, kjer se obrne proti jugu in nato poteka vzporedno z avtocesto do Dobrunjske ceste.
6. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot.
Evidenca v registru prostorskih enot se ne izvede za imenovanje iz 4. člena.
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje po tem odloku, določa pristojni upravni organ Geodetske uprave Republike Slovenije skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku.
7. člen 
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table ter tablice spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb. Fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-363/2017-47
Ljubljana, dne 25. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.