Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2642. Akt o spremembi in dopolnitvi Koncesijskega akta o izvedbi projekta »Športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje«, stran 7365.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB s spremembami; v nadaljevanju: ZLS), 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016) ter 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) je Občinski svet Občine Kidričevo na 22. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
A K T 
o spremembi in dopolnitvi Koncesijskega akta o izvedbi projekta »Športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem aktom se spremeni in dopolni Koncesijski akt o izvedbi projekta »Športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/17 z dne 17. 2. 2017 (v nadaljevanju: Koncesijski akt).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
2. člen 
V 2. členu Koncesijskega akta se za besedilom »ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva« doda besedilo »ter investicijskega programa (IP) s septembra 2017«.
3. člen 
V prvem odstavku 4. člena Koncesijskega akta se črta druga poved »V okviru koncesije bo koncesionar zagotovil postavitev in ureditev vlečnice za smučanje na vodi in plavajočih pomolov ter otokov, območja za kampiranje, območja za prireditve, igrišča na mivki, razglednega platoja, makadamskih poti, površin za parkiranje in servisnega platoja za postavitev ekoloških otokov, sanitarnih enot in premičnih ter drugih objektov, stene za breguljke in plitvine, ki omogočajo bivalen prostor dvoživkam in obvodnim rastlinam ter živalim, in sicer skladno s projektnimi smernicami koncedenta in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire koncesionarja.«.
4. člen 
V prvem odstavku 8. člena Koncesijskega akta se:
– besedilo »Koncesionirana dejavnost se primarno« nadomesti z besedilom »Izvedba projekta športno rekreacijskega centra se«,
– besedilo druge alineje »lastnih sredstev koncesionarja ali bančnih kreditov, ki si jih pridobi po tržnih pogojih« nadomesti z besedilom »sredstev koncesionarja«, pri čemer ta alineja postane prva alineja,
– doda druga alineja z besedilom »sredstev koncedenta«,
in se pri tem ustrezno spremeni vrstni red alinej.
5. člen 
V prvem odstavku 9. člena se:
– za besedo »zagotovi« doda beseda »naslednji« in črta besedilo »v vrednosti«,
– doda tretja alineja z besedilom »izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter druge insfrastrukture«,
– ustrezno spremeni sklanjatev besed prve in druge alineje.
Doda se nov drugi odstavek 9. člena, ki glasi:
»Višina vložka koncedenta se natančno določi v koncesijski pogodbi.«.
6. člen 
V celoti se črta 13. člen Koncesijskega akta, pri čemer se ustrezno spremeni številčenje nadaljnjih členov.
7. člen 
V četrtem odstavku 14. člena Koncesijskega akta se besedilo »ponujeni trženjski načrt,« namedosti z besedo »ponujeno«, ter se pred besedilo »terminski plan« doda beseda »ponujen«.
8. člen 
V prvem odstavku 14. člena se za besedo »župan« doda besedilo »Občine Kidričevo«.
V celoti se črta četrti odstavek 14. člena »Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da pregleda in oceni ponudbe ter ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo in navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo koncendentu.«, pri čemer se ustrezno spremeni številčenje nadaljnjih odstavkov.
V celoti se črta sedmi odstavek 14. člena »Poročilo strokovne komisije je podlaga za pripravo akta o izboru izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan. Poročilo pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.«.
9. člen 
Besedilo prvega odstavka 16. člena »Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve koncesijske pogodbe.« se nadomesti z besedilom »Koncesijsko pogodbo sklene z izbranim koncesionarjem župan Občine Kidričevo.«.
V tretjem odstavku 16. člena se pred besedo »pogodbi« doda beseda »koncesijski«, črta besedilo »iz prvega odstavka tega člena«, ter se za besedilo »predmeta koncesije« doda besedilo »in druge sestavine razmerja«.
10. člen 
Na koncu prvega odstavka 17. člena se doda besedilo », vendar na način, da prilagoditev ne vpliva na porazdelitev tveganj med partnerjema«.
11. člen 
V celoti se črta 18. člen Koncesijskega akta, pri čemer se ustrezno spremeni številčenje nadaljnjih členov.
12. člen 
Pred besedo »NADZOR« se v naslovu VII. poglavja Koncesijskega akta doda besedilo »POROČANJE IN«.
13. člen 
V poglavju VII. Koncesijskega akta se doda nov člen »dolžnost poročanja«, ki glasi:
»Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentu predložiti poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili.
Vsebina dolžnosti poročanja iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.«
14. člen 
Doda se novo poglavje »VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA« in v okviru tega nov člen »prenehanje«, ki glasi:
»Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesije,
na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.«,
pri čemer se ustrezno spremeni številčenje nadaljnjih poglavij.
15. člen 
V 21. členu se beseda »petnajsti« nadomesti z besedo »naslednji«.
16. člen 
Doda se nov, zadnji člen Koncesijskega akta »spremembe in razveljavitev«, ki glasi:
»Ta akt se lahko spremeni ali v celoti razveljavi pod pogoji in omejitvami, določenimi z zakonom, ter le po enakem postopku, kot je bil sprejet.«
Št. 014-1/2014
Kidričevo, dne 29. septembra 2017
Župan 
Občine Kidričevo 
Anton Leskovar l.r.